14.2 Edistyminen toimenpiteiden toteutuksessa

Arvio toisen vesienhoitokauden toimenpiteiden toteutuksesta on tehty vuonna 2018, toisen hoitokauden puolivälissä. Sitä on käytetty pohjana, kun on laadittu alustava arvio toimenpiteiden toteutumisen tilanteesta vuonna 2020 (taulukko 25). Toimenpidekohtaiset tiedot päivitetään muutaman vuoden välein toimenpiteiden toteutumisen seurantasivulle https://seuranta.vaikutavesiin.fi/. Toisen hoitokauden toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan vuonna 2022.

Usealla toimialalla on tapahtunut myönteistä vesiensuojelun kehitystä toimenpiteiden toteutuksessa. Niistä on koottu yhteenveto Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmiin. Esimerkiksi yhdyskuntien ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä vesistöjen kunnostuksessa monet toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Toimenpiteiden toteutus on aikatauluun nähden jäljessä erityisesti maataloutta ja haja-asutusta koskevien toimenpiteiden osalta. Toimenpiteiden toteuttaminen perustuu hajakuormituksen osalta suurelta osalta vapaaehtoisuuteen, mikä on hidastanut toimeenpanoa alueella. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen käytettävissä oleva rahoitus ei ole myöskään vastannut tarvetta. Toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan lisää aktiivisia uusia toimijoita sekä hallintojen ja toimialojen rajat ylittäviä keinoja. Vaikka toimeenpanossa on tapahtunut osassa toimialoista merkittävää kehitystä, kuormituksen kannalta merkittävien sektoreiden toimenpiteiden toimenpanossa on monin paikoin vajetta johtuen muun muassa ohjauskeinojen riittämättömyydestä sekä resurssien puutteesta.

 

Taulukko 25. Toisen vesienhoitokauden (2016–2021) toimenpiteiden toteutumistilanne Etelä-Savossa.

Toimiala

Toimenpiteiden toteutustilanne vuonna 2020

Yhdyskunnat

Toimenpiteet ovat edenneet osittain suunnitellusti. Suunnitellut siirtoviemärit eivät ole toteutuneet. Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakentaminen on viivästynyt, mutta puhdistamon toiminta on käynnistetty vaiheittain vuonna 2021. Kuntien määrittelemillä toiminta-alueilla on toteutettu yhteistä vesihuoltoa. Osa viemäröintiohjelman mukaisista viemäröintihankkeista on toteutunut.

Haja- ja loma-asutus

Toimenpiteet eivät ole edenneet suunnitellusti. Tämä johtuu lainsäädäntömuutoksista sekä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hitaasta uusimisesta. Koulutusta ja neuvontaa on toteutettu laajalti Etelä-Savossa.

Maatalous

Maatalouden toimenpiteet ovat käynnistyneet, mutta toimenpiteiden toteutus on jäljessä suunnitellusta. Osaa toimenpiteistä, kuten suojavyöhykkeitä on tehty paljon, mutta kohdentaminen vesienhoidon kannalta ongelmallisimmille alueille ei ole onnistunut. Kosteikkoja on tehty tavoitetta vähemmän rahoituksen riittämättömyyden takia. Talviaikainen kasvipeitteisyys ja ravinteiden käytön hallintatoimenpiteet ovat toteutuneet parhaiten suunniteltuun nähden. Tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta on toteutettu laajalti Neuvo2020 -neuvontakäynneillä ja useissa hankkeissa. Maatalouden ympäristökorvausta on leikattu itäisessä Suomessa merkittävästi nykyiselle ohjelmakaudelle, kohdentamisalue sijaitsee useassa toimenpiteessä rannikkoseudulla Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Metsätalous

Metsätalouden toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellussa aikataulussa. Toimenpiteiden määrä riippuu metsänhoitotoimenpiteiden, kuten kunnostusojitusten ja hakkuiden määrästä.  Kunnostusojitusmäärä ja siitä aiheutuneet paineet vesistöihin ovat olleet arvioitua vähäisempiä. Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu ja eroosiohaittojen torjunta ovat edistyneet hyvin aikataulussa. Metsätalouden luonnonhoitohankkeita on toteutettu useilla valuma-alueilla. Metsätalouden koulutus ja neuvonta ovat toteutuneet aikataulussa. Toteuman arvioimista hankaloittaa monin paikoin toimenpiteiden tilastoinnin puute.

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

Kunnostustoimenpiteet ovat edenneet lisääntyneen rahoituksen ansiosta. Rehevöityneiden järvien kunnostustoimenpiteet ovat käynnistyneet suhteellisen hyvin. Syynä joidenkin toimenpiteiden viivästymiseen on resurssien puute sekä se, että toteutuminen on pitkälti kiinni paikallisten tahojen omasta aktiivisuudesta. Paikallista aktiivisuutta onkin pyritty edistämään. Uusia hankkeita toteuttavia ryhmiä on perustettu ja hankkeita on toteutettu useita eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Virtavesien elinympäristökunnostukset sekä kalan kulkua helpottavat toimenpiteet eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa. Useimmissa kohteissa on kuitenkin käynnissä selvitys- tai suunnitteluvaihe.

Teollisuus

Ei suoria toimenpide-esityksiä.

Kalankasvatus

Ei suoria toimenpide-esityksiä.

Turvetuotanto

Turvetuotannon toimenpiteet ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Turvetuotannon pinta-ala on kääntynyt laskuun.