2.4 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma kattaa koko pohjavesialueen. Suunnitelmassa käydään läpi pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet sekä pohjavesialueen riskitekijät ja laaditaan niiden perusteella toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi. Toimenpidesuositukset koskevat sekä alueella olevaa nykyistä toimintaa, että mahdollista tulevaa toimintaa. Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, jonka toteuttamista edistämään voidaan perustaa kunnan ja ELY-keskuksen viranomaisista koostuvia alueellisia yhteistyöryhmiä. Suojelusuunnitelma voidaan laatia mille tahansa pohjavesialueelle. Ympäristöviranomaisen tavoitteena on, että suunnitelma laadittaisiin ainakin kaikille tärkeille pohjavesialueille, jotka on luokiteltu riskialueiksi.

Etelä-Savossa on laadittu suojelusuunnitelmat 38 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat noin 69 % tärkeistä pohjavesialueista. Suojelusuunnitelmat on tarkoitus laatia ainakin kaikille tärkeille pohjavesialueille ja tarvittaessa myös vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmat laaditaan osana vesienhoidon järjestämistä ja suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista valvotaan seudullisissa ja kuntakohtaisissa seurantaryhmissä.

Etelä-Savon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat löytyvät ymparisto.fi -verkkosivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueen_suojelusuunnitelma.