15.1 Yhteenveto pinta- ja pohjavesien toimenpiteiden kustannuksista

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Kustannuksista esitetään suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla. Lisätietoa kustannusten arvioinnista löytyy sektorikohtaisista toimenpideoppaista osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas

Esitykset eri toimialueilla toteutettaviksi toimenpiteiksi on kuvattu luvuissa 9 ja 14. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden kokonaiskustannuksista on esitetty taulukossa 42. Vesienhoidossa esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat kolmannella hoitokaudella Etelä-Savossa vajaat 39 milj. euroa vuodessa, josta noin 13 milj. euroa on vesienhoidon täydentäviä toimenpiteitä. Suurimmat kokonaiskustannukset aiheutuvat yhdyskuntien, maatalouden ja haja-asutuksen toimenpiteistä. Kustannuksia tarkastellessa tulee huomioida, että niistä puuttuvat muun muassa maataloudelle ja teollisuudelle aiheutuvat perustoimenpiteiden kustannukset, joita ei ole arvioitu. Perustoimenpiteiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalueittain ja ne löytyvät vesienhoitosuunnitelmista: http://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue

 

Taulukko 42. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden vuosittaisista kustannuksista Etelä-Savossa hoitokaudella 2022–2027.

Sektori

 

Perustoimenpide
(1000 € / vuosi)

 

Muu perustoimenpide

(1000 € / vuosi)

 

Täydentävä

toimenpide

(1000 € / vuosi)

 

Yhteensä

(1000 € / vuosi)

 

Yhdyskuntien jätevedet (pinta- ja pohjavedet) 

20 372 

275 

20 647 

Haja-asutuksen jätevedet (pintavedet) 

4 328 

3 044 

7 372 

Teollisuus (pohjavedet) 

Turvetuotanto (pintavedet) 

632 

632 

Metsätalous (pintavedet) 

36 

945 

981 

Maatalous (pinta- ja pohjavedet) 

ei arvioitu 

7 873 

7 873 

Pohjavesien suojelusuunnitelmat ja selvitykset 

18 

14 

32 

Liikenne (pohjavedet) 

64 

64 

Vedenotto (pohjavedet) 

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen 

743 

743 

Pilaantuneet maa-alueet (pohjavedet) 

380 

386 

Yhteensä 

24 703 

1 130 

12 900 

38 733