14.3.3 Teollisuus ja yritystoiminta

Teollisuus- ja jätteenkäsittelylaitosten toimintaa säädellään ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaisilla ympäristöluvilla soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Laissa ja asetuksessa ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään lisäsi ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin kuuluvista toiminnoista ja muista soveltamista tarkentavista asioista. Ympäristölupamääräyksiä tarkistettiin aikaisemmin määräajoin, yleensä 7–10 vuoden välein, mutta nykylainsäädännössä luvat ovat voimassa toistaiseksi ja niiden muuttaminen on mahdollista lähinnä tiettyjen edellytysten, kuten toiminnan olennaisen muuttamisen kautta.

Ympäristöluvan vaativille ja vesistövaikutuksia aiheuttaville teollisuuslaitoksille on Etelä-Savossa asetettu ympäristönsuojelulain mukaisesti kuormituksen lupaehdot (taulukko 31). Niissä on asetettu päästörajoituksia erityisesti biologiselle ja kemialliselle hapenkulutukselle sekä ravinteille sekä tarkkailuvelvoitteita vaikutusten arviointia varten. Osa teollisuuslaitoksista on Etelä-Savon ELY-keskuksen ja osa kuntien valvottavina. Laitoksista osan jätevedet puhdistetaan sopimuspohjaisesti kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa kyseisille laitoksille niiden luvissa ja liittymissopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Joidenkin teollisuuslaitosten jätevedet käsitellään niiden omilla puhdistamoilla. Edellä mainittujen lisäksi keskeinen pistekuormituslähde on StoraEnson Varkauden tehtaat Pohjois-Savossa, jonka vaikutukset ulottuvat Etelä-Savon puolelle Haukiveden keskusaltaaseen. Etelä-Savossa on kaikilla metsäteollisuuslaitoksilla nykyisen järjestelmän mukainen ympäristölupa, ja toiminnanharjoittajat ovat sitoutuneet toimimaan BAT-vaatimusten mukaisesti. Ympäristölupien mukaisesti tuotantolaitoksilla toteutettuja vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa erilaiset jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tehostamistoimet. Ympäristöluvissa on määräyksiä myös esimerkiksi teollisuuden vedenkäytöstä, viemärijärjestelmistä, ympäristöpäästöistä sekä päästöjen ja ympäristön seurannasta.

Kaatopaikkojen toimintaa säädellään ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristöluvilla, joissa määrätään sekä käyttötarkkailusta että ympäristövaikutusten tarkkailuista (taulukko 32). Jätteenkäsittely on keskitetty maakunnassa muutamalle jätteenkäsittelylaitokselle. Mikkelin ja Savonlinnan jätekeskusten suotovedet ohjataan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Etelä-Savon kaatopaikoista valtaosa on toimintansa lopettaneita ja nykyisin jälkihoito- tai jälkitarkkailuvaiheessa. Vanhojen kaatopaikkojen mahdollisia vesistövaikutuksia seurataan pääasiallisesti alueen purovesistä otettavin näyttein.

 

Taulukko 31. Etelä-Savon ELYn valvomien keskeisten pistekuormittajien (teollisuuslaitokset) ympäristölupien perustietoja.

Toimija

Vesistöalue

Lupapäätös

Keskeiset lupaehdot, tarkkailuohjelma ym.

Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood, Punkaharjun vaneri- ja kertopuutehdas

Pihlajavesi, Väistönselkä-Utrasselkä

YL: 2018

Tukkihautomoiden vedet flotaatiopuhdistuksen kautta vesistöön. Vesistöpäästöt enintään: CODCr 250 kg/vrk, Kok. P 0,2 kg/vrk. Päästöt lasketaan 3 kk keskiarvona. Tarkkailu purkuvesistössä 2 krt/v.

UPM-Kymmene Wood Oy, Pelloksen vaneritehtaat, Ristiina

Yövesi,

länsiosa

YL: 2015

Biologis-kemiallinen jätevesien puhdistus, prosessiin lisätty flotaatio 2013. Vesistöpäästöt enintään: BOD7ATU 40 kg/vrk, CODCr 150 kg/vrk, Kok. P 0,2 kg/vrk. Päästöt lasketaan 3 kk keskiarvona. Tarkkailu purkuvesistössä 3 krt/v (yhteistarkkailu). Purkuvesistön syvänteiden hapetusvelvoite keskeytetty määräajaksi. Kalatalousmaksu- ja kalastotarkkailuvelvoite.

UPM-Kymmene Wood Oy, Savonlinnan vaneritehtaat

Saimaa, Pihlajavesi, keskusallas

YL: 2014

Tukkihautomoiden vedet johdetaan Savonlinnan keskuspuhdistamolle.

Koskisen Oy, Hirvensalmi

Puula,

Ryökäsvesi

YL: 2015

Haudonta-altaan vedet johdetaan kunnalliseen viemäriin. Tukkien kasteluvesi takaisin järveen pintavaluntana. Tarkkailu purkuvesistössä 2 krt /v. Hapetusvelvoite v. 2017 loppuun, jonka jälkeen ELY arvioi jatkotarpeen vesistötarkkailun perusteella. Hapetus keskeytetty vuoden 2017 loppuun ehdollisena.

 

Taulukko 32. Etelä-Savon ELYn valvomien pistekuormittajien (jäteasemat, kaatopaikat) ympäristölupien perustietoja.

Toimija

Vesistöalue

Lupapäätös

Keskeiset lupaehdot, tarkkailuohjelma ym.

Metsä-Sairilan jätekeskus, Mikkeli

Annilanselkä-Kyyhkylänselkä

YL:2007

Toiminnassa. Suotovedet käsitellään Mikkelin kaupungin puhdistamolla. Pinta- ja pohjavesien tarkkailu.

Nousialan jäteasema, Savonlinna

Pihlajavesi, keskusallas

YL:2008

Toiminnassa. Suotovedet käsitellään Savonlinnan Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla. Tarkkailu.

Anttolan kp, Mikkeli

Luonteri

TO:2000

Lopetettu 1997, jälkitarkkailu. Tarkkailu joka 3. vuosi.

Enonkosken kunnan kp

Ylä-Enonvesi

YL:1997

Lopetettu 2002, suljettu 2004. Pinta- ja pohjaveden jälkitarkkailu kerran vuodessa.

Haukivuoren kp, Liisankangas, Mikkeli

Kyyvesi, Suovunselkä

 

Lopetettu 1997. Pintavesien jälkitarkkailu joka 3. vuosi.

Juvan kunnan kp

Konnusjoki, alaosa

YL:2007

Lopetettu 2003. Pintavesien jälkitarkkailu 2 krt/v.

Jäppilän kp, Pieksämäki

Syvänsi

YL:1997

Lopetettu 1994, suljettu 1998. Pintavesien tarkkailu joka 3. vuosi.

Kaakkolampi, Savonlinna

(Jouhenjärvi), Pihlajavesi, Keskusallas

YL:2005

Lopetettu 2001, suljettu 2004, jälkitarkkailu. Pinta- ja pohjavesitarkkailu 2 krt/v sekä jatkuva tarkkailu. Suojapumppaus. Hirvasjärven hapetusvelvoite.

Kissakosken kp, Hirvensalmi

Mäntyharjun reitin kosket

YL:1997

Lopetettu 1997. Ei jälkitarkkailua.

Kukkeisten kp, Puumala

Lietvesi

 

Toiminta loppunut, maisemointia suunnitellaan. Jälkitarkkailu pinta- ja pohjavesissä joka 3. vuosi.

Kukonsuon kp, Pieksämäki

Pieksänjärvi

YL:2003

Lopetettu v. 2002. Pintavesien tarkkailu 3 krt/v.

Kuortin kp, Pertunmaa

Virma

 

Tarkkailu: suotovesi 2 krt/v, raskasmetallit joka 3. v, ojat 2krt/v, Harjulampi joka 2. v, pohjavedet 1 krt/v, laajemmin joka 5. v.

Suomenniemen kp, Mikkeli

Suomijärvi

YL:1988

Lopetettu, ei tarkkailua

Mäntyharjun kp

Kallavesi

YL:2010

Lopetettu, suljettu v. 2015. Tarkkailu.

Oravinmäen kp, Mikkeli

Annilanselkä-Kyyhkylänselkä

 

Lopetettu 2010, suljettu. Suotovedet käsitellään Mikkelin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolla. Tarkkailu.

Punkaharjun kp, Savonlinna

Puruvesi, keskusallas

YL:2011

Lopetettu, odottaa sulkemista. Tarkkailu.

Pylvänälän kp, Kangasniemi

Puula keskusallas

JL:2001

Lopetettu, suljettu v. 2015. Tarkkailu.

Rantasalmen kp

Haukivesi, Haapaselkä

YL:2004

Lopetettu, suljettu. Tarkkailu.

Ristiinan kp, Mikkeli

Louhivesi

YL:1998

Lopetettu, tarkkailu. Hapetusvelvoite.

Savonrannan kp, Savonlinna

Orivesi Paasselkä

 

Lopetettu, tarkkailu.

Sulkavan kp

Pihlajavesi, keskusallas

YL:1998

Lopetettu, tarkkailu.

Sumppimäen kp, Virtasalmi, Pieksämäki

Haapajärvi

YL:1997

Lopetettu, suljettu v. 2015. Tarkkailu.

Tikkalan kp, Mikkeli

Kallajärvi

YSL:2003

Lopetettu, tarkkailu.

Viitamäen kp, Kerimäki, Savonlinna

Iso Vehkajärvi

YL:2002

Lopetettu, tarkkailu.

 

Esitykset toimenpiteiksi

Teollisuuden jätevesien käsittelyä on oleellisesti parannettu 1970-luvulta lähtien. Aiemman jätevesikuorman vaikutuksesta tilaltaan heikentyneet purkualueet ovat Etelä-Savossa kuormituksen vähennettyä toipumassa. Tehostuneesta jätevesien käsittelystä johtuen teollisen toiminnan vesistövaikutukset ovat nykyisin muuhun kuormitukseen verrattuna suhteellisen vähäiset ja perustoimenpiteet riittävät pääosin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kolmannella suunnittelukaudella teollisuuden täydentäviä toimenpiteitä ei esitetä Etelä-Savossa. Viime vuosina on teollisuuslaitoksissa kiinnitetty huomiota satunnaispäästöjen hallintaan ja häiriöherkkyyttä on saatu vähennettyä. Häiriöpäästöihin on kuitenkin jatkossakin syytä kiinnittää huomiota.

Teollisuuden ja yritystoiminnan vesienhoidon toimenpiteistä, ohjauskeinoista sekä toteutus- ja seurantavastuista kaudelle 2022–2027 löytyy lisätietoa Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista. Teollisuuden ja yritystoiminnan vesienhoidon suunnittelua koskeva ohje löytyy internetistä: http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.