13.1 Yleiset tilatavoitteet

Pintavesien tilaa heikentäviä tekijöitä on arvioitu erikseen vesiin kohdistuvan kuormituksen, vesistörakentamisen, vedenoton ja muiden paineiden osalta. Samalla on arvioitu heikentävän tekijän vaikutuksia vesimuodostumaan. Arviointia varten on laadittu ohje (Merkittävien paineiden arviointi, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Kokonaisarvio pintavesien tilaa heikentävistä tekijöistä Etelä-Savossa on esitetty taulukossa 22.

Tilan parantamistarpeet kohdistuvat vesimuodostumiin, joissa tilatavoitetta ei ole saavutettu (kuva 32). Näitä ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat kohteet (30 kappaletta). Lisäksi vesien tilan parantamista tulee tehdä vesimuodostumissa, joissa tilatavoitteet on saavutettu, mutta tilan säilyminen on uhattuna ilman toimenpiteitä. Tällaisia muodostumia kutsutaan riskinalaisiksi vesimuodostumiksi (105 kappaletta). Niissä on arvioitu olevan yksi tai useampi tilaa heikentävä merkittävä paine.

 

Etelä-Savon kartta, jossa on esitetty riskinalaisiksi arvioidut pintavesimuodostumat eri väreinä jaoteltuna kolmeen luokkaan (tilatavoite saavutettu, nykyinen saavutettu tilatavoite on uhattuna ilman toimenpiteiden toteuttamista tai tilatavoitetta ei ole saavutettu ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteiden toteuttamista).

Kuva 32. Riskinalaisiksi arvioidut pintavesimuodostumat Etelä-Savossa.