15.2.2. Vesienhoidon toimeenpanon alueellinen organisointi

Vesienhoidon toimeenpanossa Etelä-Savossa on toiminut alueellisia ryhmiä muun muassa Kyyvedellä, Pieksämäen seudulla, Joroisissa ja Rantasalmella. Mikkelin seudulla toiminta on tähän saakka perustunut erillisiin hankkeisiin, kuten Mikkelin alapuolisella Saimaalla ja Puulavedellä. Puruvedellä on puolestaan toiminut Freshabit Life IP Puruvesi EU-hanke. Ryhmät ovat koostuneet keskeisistä vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista sekä niistä toimijoista, joiden työpanosta tarvitaan toimenpiteiden toteutuksessa. Osallistuvia tahoja ovat useimmissa ryhmissä olleet kalatalousalueet, osakaskunnat, muut kalatalouden asiantuntijat, ELY-keskusten vesienhoidon ja kalatalouden asiantuntijat, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, vesihuoltolaitokset, maa- ja metsätalouden asiantuntijat ja toimijat, maanomistajat sekä muut merkittävät toimijat kuten paikalliset vesiensuojeluyhdistykset.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Etelä-Savon kalatalousalueille (11 kpl) on laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat, joissa on tunnistettu pintavesiä koskevat parantamistarpeet, laadittu niille toimenpiteet ja keinot niiden toteuttamiseksi. Linkit suunnitelmiin löytyvät Etelä-Savon kalatalousalueiden internet-sivuilta (https://kalastusetelasavo.fi/) sekä liitteestä 4.

Yleissuunnitelmat on tehty yhteistyössä kalatalousalueiden ja alueella toimivien sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien valmistumisen yhteydessä on alustavasti sovittu toimeenpanovaiheen organisoinnista. Toimeenpanon kannalta on luontevaa, että kalatalousaluekohtaiset ryhmät jatkavat työtä vuosittaisissa tapaamisissa, joissa käydään läpi käynnissä olevia ja suunnitteilla olevia hankkeita.

Pohjavesien suojelusuunnitelmat on tehty lähes kaikille merkittäville pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmat käsitellään kunnissa ja niiden toteuttamista varten on perustettu seurantaryhmiä. Seurantaryhmät on perustettu tähän mennessä Savonlinnan, Mikkelin ja Pieksämäen seuduille, Juva-Rantasalmi-Sulkava –kuntien alueelle ja erikseen Joroisten ja Pieksämäen Tervaruukinsalon pohjavesialueelle. Vastuutahot toteuttavat toimenpidesuosituksia aikataulun mukaisesti. Seurantaryhmä tarkistaa toteutumistilanteen sekä tarvittaessa täsmentää vastuu- ja valvontavastuutahot, toimenpidesuositukset ja aikataulun. Ryhmissä on edustajia alueesta riippuen ainakin seuraavilta tahoilta: kunnan eri hallintokunnat, pelastuslaitos, vesihuoltolaitos sekä ELY-keskus. Riippuen alueesta edustus on myös maa- ja metsätaloudesta sekä muiden elinkeinojen harjoittajista.

Vesienhoidon alueellinen toimeenpano tulee joka tapauksessa muuttumaan Joroisten ja Heinäveden osalta. Organisointi ja yhteistyö on päivitetty maakuntavaihdoksen jälkeen vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Etelä-Savon ELYn ylläpitämille verkkosivuille on koottu keskeiset pinta- ja pohjavesien hoitoa koskevat taustadokumentit, kuten kuormitusselvitykset, yleissuunnitelmat ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Sivuilta löytyvät myös ryhmien kokousmuistiot sekä toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät dokumentit. Internet-sivut löytyvät osoitteesta: https://esvesienhoito.wordpress.com.