7.5 Pohjavesien kemiallinen tila Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on vuoden 2020 luokitukseen perustuen neljä huonoon kemialliseen tilaan luokiteltua pohjavesialuetta (taulukko 7, kuva 12). Kohteiden määrä on vähentynyt kolmella edelliseen vesienhoitokauteen verrattuna. Huonoon kemialliseen tilaan luokitellut pohjavesialueet ovat Mikkelin Kauriansalmi ja Pursiala, Pieksämäen Naarajärvi sekä Savonlinnan Punkasalmi. Pohjavesialuekohtaista tilaluokitusta ja riskialueita voi tarkastella vesienhoidon karttapalvelussa (Vesikartta): http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta.

 

Etelä-Savon kartta, jossa on esitetty pohjavesialueiden tilaluokitus eri väreillä riippuen siitä onko kemiallinen tila hyvä vai huono sekä onko pohjavesialue riskikohteena. Lisäksi kartassa on kuvattu selvityskohteet.

Kuva 12. Pohjavesien kemiallinen tilaluokitus Etelä-Savossa.

 

Pääasiallisina riskiä aiheuttavina tekijöinä huonossa tilassa olevilla alueilla voidaan pitää pilaantuneita maita, liikennettä ja pohjavesille haitallisia aineita käsittelevää yritystoimintaa. Ympäristölaatunormin ylittävinä aineina esiintyy muun muassa kloridia, kloorifenoleita, hiilivetyjä, kasvinsuojeluaineita ja metalleja. Kolmella neljästä huonossa tilassa olevista pohjavesialueista sijaitsee vedenottamo, mutta talousveden laatu on kuitenkin turvattu ja vedenottamoilta lähtevä vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset.

 

Taulukko 7. Etelä-Savon pohjavesialueet, joiden kemiallinen tila on arvioitu huonoksi ja ympäristönlaatunormin ylitykset eri aineiden osalta. Tarkastelujakso 2012–2018, jos ylittäviä tuloksia ollut, otettu huomioon myös v. 2019–2020 tulokset. Käytetty joissain tapauksissa lipullisia tuloksia, merkitty C-kirjaimella. Trendit arvioitu lähinnä tarkastelujaksolta ylittävien paikkojen perusteella.

Kunta

Pohjavesi-alue

Pinta-ala (km2)

Trendi tarkastelu-jaksolla

Haitta-aine

Enimmäispitoisuus tarkastelujaksolla 2012–2018

Vuosikeskiarvojen maksimi tarkastelujaksolla 2012–2018

Laatunormi

Mikkeli

Kauriansalmi

0,28

nouseva

Kloridi

59 mg/l (2016)

59 mg/l (2016)

25 mg/l

Mikkeli

Pursiala

4,31

ei arvioitavissa

Ammoniumtyppi NH4N

700 µg/l (2013, 2015), 5100 µg/l (2014) C

700 µg/l (2013, 2015), 5100 µg/l (2014) C

200 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Arseeni

5,3 µg/l (2016), 5,4 µg/l (2017, 2019)

5,4 µg/l (2019)

5 µg/l

 

 

 

laskeva

Bentseeni

7,2 µg/l (2012)

5,10 µg/l (2012)

0,50 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Etyylibentseeni

2 µg/l (2012)

2 µg/l (2012)

1 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Naftaleeni

74 µg/l (2018)

72,50 µg/l (2018)

1,30 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Öljyjakeet (C10-40)

257 µg/l (2012), 3900 µg/l (2014) C

150 µg/l (2012), 2090 µg/l (2014) C

50 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni

530 µg/l (2012)

268,65 µg/l (2012)

5 µg/l

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Kadmium

17 µg/l (2012)

13,50 µg/l (2012)

0,40 µg/l

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Koboltti

140 µg/l (2012)

120 µg/l (2012)

2 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Kupari

108 µg/l (2019), 2581µg/l (2011) C

95,7 µg/l (2019), 2581µg/l (2011) C

20 µg/l

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Nikkeli

140 µg/l (2017), 450 µg/l (2018, 2020), 560 µg/l (2012) C

106,5 µg/l (2017), 450 µg/l (2018, 2020), 500 µg/l (2012) C

10 µg/l

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Sinkki

2400 µg/l (2017), 21 000 µg/l (2014) C

770 µg/l (2018), 21 000 µg/l (2014) C

60 µg/l

 

 

 

nouseva / laskeva

Kloridi

200 mg/l (2016)

165 mg/l (2016)

25 mg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Sulfaatti

210 mg/l (2017), 220 mg/l (2018) C, 390 mg/l (2019) C

200 mg/l (2016, 2018), 215 mg/l (2018), 390 mg/l (2020)

150 mg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

1,2-dikloorietaani (ylittävät tulokset 1,1-dikloorietaanilla)

65 µg/l (2012), 110 µg/l (2017)

32,56 µg/l (2012), 55,05 µg/l (2017)

1,50 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Dikloorifenolit

47 000 ng/l (2016) C, 140 000 ng/l (2013) C

10 072 ng/l (2016), 23 754,286 ng/l (2013)

2700 ng/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Tri-, tetra- ja penta-kloorifenoli

56 000 000 ng/l (2013) C

4685947,143 ng/l (2013)

5000 ng/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Kloorieteeni (vinyylikloridi)

0,50 µg/l (2012), 0,60 µg/l (2018)

0,50 µg/l (2012)

0,15 µg/l

Pieksämäki

Naarajärvi

3,74

laskeva

Kloridi

30 mg/l (2013), 32,2 mg/l (2012) G

29,50 mg/l (2013), 31,05 mg/l (2012)

25 mg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Arseeni

5,20 µg/l (2014)

5,20 µg/l (2014)

5 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Koboltti

6,60 µg/l (2014)

6,60 µg/l (2014)

2,00 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Nikkeli

24 µg/l (2012)

12,50 µg/l (2012)

10 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Sinkki

190 µg/l (2013) C

190 µg/l (2013)

60 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Bentseeni

3 µg/l (2014)

3 µg/l (2014)

0,50 µg/l

 

 

 

ei arvioitavissa

Öljyjakeet (C10-40)

650 µg/l (2014), 170 µg/l (2015)

350 µg/l (2014), 145µg/l (2015)

50 µg/l

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineet:

 

 

0,10 µg/l

 

 

 

laskeva

Atratsiini

0,20 µg/l (2014), 0,26 µg/l (2013)

0,24 µg/l (2013), 0,185 µg/l (2014)

(yht. 0,50 µg/l)

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Terbutylatsiini

0,93 µg/l (2012)

0,80 µg/l (2012)

 

 

 

 

nouseva / ei arvioitavissa

Lenasiili

0,26 µg/l (2017) C

0,26 µg/l (2017)

 

 

 

 

ei arvioitavissa

Desetyyliatratsiini

0,13 µg/l (2014)

0,13 µg/l (2014)

 

Savonlinna

Punkasalmi

0,82

ei arvioitavissa

Koboltti

3,80 µg/l (2013)

3,80 µg/l (2013)

2,00 µg/l

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineet:

 

 

0,10 µg/l

 

 

 

laskeva / ei arvioitavissa

Desetyylidesisopropyyli-atratsiini

0,21 µg/l (2013)

0,21 µg/l (2013)

(yht. 0,50 µg/l)

 

 

 

nouseva / ei arvioitavissa

Desisopropyyliatratsiini 

0,17 µg/l (2015)

0,15 µg/l (2016)