2.6 Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020–2027 tukee viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista ohjelmakaudelle 2020–2027. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön, sillä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja ympäristön hyvä tila vaikuttavat useiden elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksiin.

Ohjelma tukee CAP-strategiasuunnitelman mukaista maataloustukien ja maaseudun kehittämistoimien koordinointia Järvi-Suomen alueella. Ohjelman avulla yhteensovitetaan useita eri näkökulmia sekä tunnistetaan tarpeita, jotka jalostuvat ohjelman tavoitteiden toteutumisen mahdollistaviksi toimenpiteiksi. Lisäksi ohjelmalla varmistetaan, että jo nyt olemassa olevan keinovalikoiman avulla saadaan synnytettyä mahdollisimman paljon vaikuttavuutta yhteistyön, työnjaon, profiilin noston ja voimavarojen kokoamisen kautta.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman pääpaino on maataloudessa mutta siinä paneudutaan myös metsätalouteen, liiketoimintaan sekä asumiseen.

Ohjelmassa on tunnistettu alueelle sopivia ja vaikuttavia keinoja liittyen ravinnekuormituksen vähentämiseen ja vesistöjen hyvään tilaan, luonnon monimuotoisuuden parantamiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään.

Yhtenä ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että Järvi-Suomen vesistöjen tila säilyy vähintään hyvänä tai paranee vähintään hyvälle tasolle. Esitettyjä toimenpiteitä ovat maan kasvukunnon parantaminen ja ylläpito, peltojen vesitalouden hallinnan parantaminen, valumien estäminen, lannankäsittelyn ja -levityksen edistäminen ja kehittäminen, vesistöjen kunnostus, ekologisesti kestävän metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen ja ympäristötoimien kohdentamisen parantaminen.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää monien toimijoiden yhteistyötä ja tavoitteiden huomioimista mm. rahoitusresurssien käytössä. Ohjelma-alueen viiden ELY-keskusten johdolla laadituissa alueellisissa maaseutuohjelmissa ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteet onkin hyvin huomioitu. Ympäristö ja Ilmasto-ohjelman tavoitteiden kannalta keskeisten toimenpiteiden käynnistämiseksi ja toimijoiden yhteistyön ja yhteyksien lisäämiseksi toukokuussa 2021 aloitti työnsä ohjelman koordinaattori. Koordinaattori toimii Järvi-Suomen viiden ELY-keskuksen alueella. Ohjelmalle on perustettu myös seurantaryhmä, jonka tehtävänä on määritellä ja ohjata ohjelman toteutusta yhdessä koordinaattorin kanssa.

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma löytyy internetistä osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-830-7.