9.3.6 Yhdyskunnat

Haja-asutukseen tai yhdyskuntiin liittyvät toimenpiteet huomioidaan yleisellä tasolla yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden -toimialakohtaisessa oppaassa. Sekä pinta- että pohjavesille soveltuva toimenpide on ”Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen”. Viemärien vuotovesien vähentämisessä toteutetaan toimenpiteitä, jotka kohdistetaan saneeraustoimien yhteydessä viemäriverkoston runsaimmin vuotaviin kohtiin. Saneerausten yhteydessä suositaan pääsääntöisesti erillisviemäröintiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ylivuotojen ehkäisyyn laitoksilla ja verkostossa sekä pohjavesialueilla. Pintavesipuolella toimenpiteet kohdistetaan laajempaan suunnittelualueeseen, pohjavesipuolella ne tulee kohdistaa pohjavesialueeseen. Tästä syystä edellä mainittu toimenpide esitetään erikseen pohjavesialueelle tallennettavaksi.

Yhdyskuntiin liittyvä toimenpide ”Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen” on esitetty yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden -toimialakohtaisessa oppaassa. Kyseinen toimenpide on toimenpiteiden suunnittelussa mahdollista valita myös pohjavesipuolella, kun riskit liittyvät rakennetun ympäristön ja taajama-alueen hajakuormitukseen ja erityisesti hulevesiin. Toimenpide kattaa niin laadullisen (ravinteet, hygienia, vaaralliset ja haitalliset aineet) parantamisen kuin määrällisen hallinnan eli tulvasuojelun lisäksi hulevesien roskaantumis- ja mikropollutanttipäästöjä pyritään vähentämään. Käsittelyllä tarkoitetaan mm. hulevesien pidättämistä, viivyttämistä sekä luonnonmukaisia menetelmiä (mm. imeyttäminen, kosteikot) hulevesien laadun parantamiseksi sekä hallittua johtamista vesistöön siten, että pohjaveden muodostuminen turvataan. Kaavoittamisen ja kuntien hulevesistrategioiden kautta kehitetään hulevesien kestävää hallintaa.

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostamista esitetään täydentävänä toimenpiteenä Mikkelin Hanhikankaan ja Pursialan pohjavesialueilla sekä Savonlinnan Punkasalmen pohjavesialueella (taulukko 15). Käytännössä toimenpiteet tarkoittavat Punkasalmella hulevesien hallintatoimia ja Hanhikankaalla ja Pursialassa hulevesiriskien kartoittamista ja järjestelmien saneerausta.

 

Taulukko 15. Yhdyskuntia koskevat pohjavesien hoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

 

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen

Rakenteiden määrä (kpl)

3

1 800

90

188

Yhteensä

 

3

1 800

90

188