11.8 Pintavesien tilaa heikentävien tekijöiden kokonaisarvio

Pintavesien tilaa heikentäviä tekijöitä on arvioitu erikseen vesiin kohdistuvan piste- ja hajakuormituksen, vesistörakentamisen ja muiden paineiden osalta. Samalla on arvioitu heikentävän tekijän vaikutuksia vesimuodostumaan. Arviointia varten on laadittu ohje (Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pintavesissä, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).

Kokonaisarvio pintavesien tilaa heikentävistä tekijöistä Etelä-Savossa on esitetty taulukossa 22. Arvio on tehty vain nk. riskinalaisille pintavesimuodostumille. Keskeisimmiksi pintavesien ekologista tilaa heikentäviksi tekijöiksi hajakuormituksen osalta on arvioitu maatalous ja metsätalous. Pistekuormituksen osalta turvetuotanto ja yhdyskuntien jätevedet ovat keskeisimpiä vesien tilaa heikentäviä tekijöitä maakunnan alueella. Vesistörakentamisessa erityisesti kalojen vaellusesteet on arvioitu olevan merkittävimpiä paineita erilaisten morfologisten muutosten lisäksi.

 

Taulukko 22. Merkittävät pintavesien tilaa heikentävät tekijät Etelä-Savossa.

Tilaa heikentävä tekijä

Vesimuodostumien lukumäärä

 

Järvi

Joki

Kaikki vesimuodostumat

Hajakuormitus

 

 

 

Maatalous

71

7

78

Metsätalous

44

11

55

Haja-asutuksen jätevedet

14

1

15

Hulevedet

2

1

3

Liikenne

1

0

1

Pistekuormitus

 

 

 

Turvetuotanto

17

7

24

Yhdyskuntien jätevedet

13

3

16

Kaatopaikat

1

0

1

Hydrologis-morfologinen muutos

 

 

 

Esteet

19

19

38

Morfologinen muutos

0

15

15

Hydrologinen muutos

3

1

4

Muu painetekijä

 

 

 

Sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen

33

0

33

Vanha kuormitus tai pilaaminen

1

0

1