16.2 Vesienhoidon yhteistyöryhmä

Vesienhoidon yhteistyöryhmä on vesien- ja merenhoitolain (1299/2004) mukainen, alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä, jonka Etelä-Savon ELY-keskus on kutsunut koolle. Ryhmässä on ELY-keskuksen jäsenten lisäksi 58 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat 30 tahoa. Nykyisen yhteistyöryhmän toimikausi on asetettu vuosiksi 2021–2023. Vuoden 2016 alusta toimintansa aloittaneen yhteistyöryhmän tehtäviä ovat olleet mm. vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman 2016–2021 toimeenpanoon sekä niiden tarkistamiseen kaudelle 2022–2027 liittyvät asiat. Yhteistyöryhmien tarkoituksena on myös ollut edistää tiedonkulkua toimijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä. Yhteistyöryhmä on kokoontunut suunnittelukauden aikana 13 kertaa vuosina 2016–2021.

Yhteistyöryhmän kokouksissa käsitellyt aiheet on esitetty taulukossa 45. Yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat löytyvät internet-sivuilta: www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo > Osallistuminen vesienhoitoon.

Toimenpideohjelman laatimistyössä on pidetty erikseen maataloudesta, metsätaloudesta ja pohjavesistä työpajatyyppisiä tilaisuuksia. Niissä on pyritty paneutumaan tarkemmin kuormitukseen, vesien tilaan ja tilatavoitteisiin sekä toimenpiteiden suunnitteluun koskien kolmatta vesienhoitokautta.