1.5 Vesienhoitoon liittyvät sopimukset, ohjelmat ja suunnitelmat

Suomen vesiensuojelua ja -hoitoa ohjaavat useat kansainväliset sopimukset sekä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla laaditut ohjelmat ja suunnitelmat. Kansainvälisesti sovittuihin tavoitteisiin pyritään toteuttamalla kansallisia ja alueellisia ohjelmia ja suunnitelmia. Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet on määritetty ja tavoiteohjelmia on laadittu jo 1960-luvulta lähtien.

Vesienhoitoon ja -suojeluun liittyvät yleiset kansainväliset ja kansalliset sopimukset, ohjelmat ja suunnitelmat samoin kuin vesienhoitoon liittyvää lainsäädäntö käsitellään yksityiskohtaisemmin vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmissa. Tässä toimenpideohjelmassa tarkastellaan kappaleessa 4 lähemmin vuoden 2021 jälkeisiä alueellisia suunnitelmia ja ohjelmia, joilla on vaikutuksia vesienhoitoon Hämeessä.