15.2.3 Teollisuus

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Teollisuudelle ei esitetty Hämeessä toimenpiteitä vesienhoidon toiselle suunnittelukaudelle 2016–2021.

 

Esitykset toimenpiteiksi vuosille 2022–2027

Teollisuudelle esitetään seuraavia perustoimenpiteitä:

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen. Toimenpiteeseen kuuluu teollisuuden laitosten käyttö siten, että toimintataso pysyy alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen. Pistekuormittajien päästöjen hallintatoimenpiteet, ennakkovalvonta mukaan lukien, saatetaan tarvittaessa ajan tasalle. Tähän sisältyy tarvittaessa ympäristölupien muuttamisen vireille paneminen, jos ympäristönsuojelulain mukaisen luvan muuttamisen edellytyksen täyttyvät. Jos ympäristölupien määräysten mukaisten raja-arvojen ylityksiä aiheutuu korjattavissa olevista syistä, on käytettävä valvonnan keinoja tilanteen korjaamiseksi. Tämä toimenpide kohdistuu Loimijokeen, Tervajokeen, Kernaalanjärveen, Konnivesi 1- ja 2- muodostumiin sekä Palojoki- Köylinjokeen.

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen. Toimenpiteen tavoitteena on parantaa ja kehittää laitosten ja osuuskuntien toimintavarmuutta ja häiriötilanteisiin varautumisen kattavuutta. Varautumissuunnitelmilla pyritään estämään ympäristövahingot sekä varmistamaan tehokas toiminta ja seurausten minimointi onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tarvittaessa teollisuuslaitosten varautumissuunnitelmia päivitetään. Toteutetaan kolmen varautumissuunnitelman toimenpiteitä ja toimenpide kohdistuu Tervajokeen, Kernaalanjärveen sekä Konnivesi 1- ja 2- muodostumiin.

 

Toimenpiteiden arvioidut kustannukset

Toimenpiteiden ei arvioida tuottavan lisäkustannuksia.