16.4 Toimenpiteiden muut vaikutukset

Toimenpideohjelmaa laadittaessa on myös arvioitu suunniteltujen toimenpiteiden muita vaikutuksia. Vaikutukset on esitetty taulukoissa 43 ja 44. Vaikutukset tietylle käyttömuodolle vaihtelevat laajasti alueellisten olosuhteiden ja toiminnan laajuuden vaihtelusta johtuen. Toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset katsottiin varsin yhdenmukaisesti positiivisiksi vesien eri käyttömuotojen kannalta. Ainoastaan vesivoimantuotantoon kohdistuvat vaikutukset arvioitiin lievästi negatiiviseksi. Toimenpideohjelman toteuttamisen vaikutuksia verrattuna sen toteuttamatta jättämiseen tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman sekä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostuksessa.

 

Taulukko 43. Esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset vesien eri käyttötarkoituksiin (++ = selvästi positiivinen vaikutus, + = positiivinen vaikutus, 0 = vaikutukset neutraaleja, - = negatiivinen vaikutus).

Vedenhankinta

Tulvasuojelu ja maan kuivatus

Virkistyskäyttö

Luonnonsuojelu

Vesivoiman tuotanto

Kalastus

++

+

++

+

-

++

 

Taulukko 44. Esitettyjen toimenpiteiden muut vaikutukset (++ = selvästi positiivinen vaikutus, + = positiivinen vaikutus, 0 = vaikutukset neutraaleja, - = negatiivinen vaikutus).

Työ ja toimeentulo

Terveys

Yhdyskunta-rakenne

Asuinympäristö ja viihtyvyys

Maisema

+

+

0

++

+