12.2 Pintavesien tilan luokittelu ja Hämeen pintavesien ekologinen tila

Pintavesien tilan luokittelu perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin ja vesienhoitoa koskevaan lainsäädäntöön. Vesistöjen ekologinen tila arvioidaan biologisten laatutekijöiden (kasviplankton, rantavyöhykkeen päällyslevät, syvänteiden ja ranta-alueiden sekä jokialueiden koskipaikkojen pohjaeläimet, vesikasvit ja kalat) perusteella ja niiden vasteilla erilaisiin ympäristön tilaa muuttaviin tekijöihin. Pintaveden ekologisen tilan luokittelussa käytetyt määritelmät on kuvattu vesienhoitoasetuksen (1040/2006) eTPO-sivuston sanastokohdassa. Kolmannelle suunnittelukaudelle tarkennettiin joitakin luokittelumuuttujien raja-arvoja ja täsmennettiin hydro-morfologisten tekijöiden roolia ekologisen tilan luokittelussa. Toinen keskeinen arviointitekijä on vesien kemiallinen tila, joka määritetään haitallisten aineiden ympäristölaatunormien täyttymisen perusteella joko hyväksi tai huonoksi. Kemiallisen tilan arvioinnista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 12.3.

Ekologisen tilan arvioinnin pohjana ovat vesistöjen luontaiset ominaispiirteet, joiden mukaan pintavedet on jaettu tyyppeihin. Kullekin pintavesityypille on määritetty vertailuolot, jotka vastaavat mahdollisimman häiriintymätöntä, luonnontilaista vesien tilaa. Planktonlevä- ja pohjaeläinyhteisöjen, vesikasvillisuuden, päällyslevien ja kalaston tilaa kuvaavien muuttujien arvoja verrataan oloihin, joissa ihmisen vaikutus on vähäinen.   Kunkin laatutekijän poikkeama luonnontilaisista arvoista ilmaistaan ekologisena laatusuhteena.

Vesien tilan luokittelujärjestelmä on kehitetty Suomen ympäristökeskuksessa ja luokittelu on tehty ELY-keskuksissa. Luonnonvarakeskus on vastannut kalastoaineistojen käsittelystä ja luokittelusta. Luokittelua koskeva ohjeistus on luettavissa verkkosivulta www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas. Siellä ovat muun muassa kolmannen suunnittelukauden pintavesien luokittelun ja arvioinnin perusteet. Ne on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen raporttisarjassa 37/2019, http://hdl.handle.net/10138/306745 (Aroviita ym. 2019).

Veden fysikaalis-kemiallisen tilan (vedenlaatu) laatutekijät ja hydrologis-morfologiset tekijät otetaan huomioon ekologisen tilan arviointia tukevina tekijöinä. Vesien tilasta on tehty vedenlaatuluokitus niissä vesimuodostumissa, joissa biologisten laatutekijöiden tiedot ovat puutteellisia. Tällöin otetaan huomioon fysikaalis-kemialliset ja hydrologis-morfologiset tekijät sekä vesiin kohdistuva kuormitus ja muu vesimuodostumia muuttava toiminta.

Mitä enemmän vesistö poikkeaa luonnontilaisesta, sitä huonompi sen ekologinen tila on. Ekologisia luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Ennen luokittelua kullekin vesimuodostumalle on määritetty sen luontainen tyyppi, ks. edellinen kappale. Luokittelua on vaikeuttanut muun muassa se, että kaikille luokittelumuuttujille ei ole kaikissa tyypeissä vertailuarvoja, eikä luokkarajoja

Pintavesien uusin ekologinen luokitteluehdotus valmistui syksyllä 2019. Ekologinen luokittelu tehtiin nyt kolmannen kerran. Ensimmäinen luokittelu tehtiin vuonna 2008 ja toinen vuonna 2013. Vuonna 2019 valmistuneessa luokittelussa käytettiin lähinnä vuosina 2012–2017 kerättyjä aineistoja. Hämeessä tarkasteltiin 203 vesimuodostumaa, joista 39 on erinomaisessa tilassa, 69 hyvässä, 79 tyydyttävässä ja 16 välttävässä ekologisessa tilassa. Yksikään Hämeen vesimuodostuma ei ole huonossa ekologisessa tilassa. Vuoden 2021 alusta Päijät-Hämeeseen siirtyneen Iitin kunnan alueelta tarkasteltiin 19 vesimuodostumaa. Niistä kolme on erinomaisessa, viisi hyvässä, yhdeksän tyydyttävässä ja kaksi välttävässä tilassa.

Luokituksen tarkkuustaso määräytyy sen mukaan, kuinka laajaa aineistoa on ollut käytettävissä. Luokitteluun käytetyn aineiston laajuus vaihtelee vesimuodostumittain. Laajaan biologiseen luokitteluaineistoon perustuva luokitus tehtiin 68 muodostumalle ja suppeaan aineistoon perustuva 130:lle. Pelkkään vedenlaatuun perustuva luokitus tehtiin Hämeessä 21 vesimuodostumalle, koska niistä ei ollut biologista aineistoa käytettävissä. Iitin vesimuodostumista neljä luokiteltiin laajan ja neljä suppean biologisen aineiston perusteella. Yhdeksälle muodostumalle tehtiin pelkkä vedenlaatuluokitus. Yksi muodostuma luokiteltiin asiantuntija-arviona ja yhden tila arvioitiin muiden vesimuodostumien perusteella.

Luokittelun taustatiedot ja luokittelun taso on tallennettu ympäristöhallinnon vesimuodostumatietojärjestelmään. Luokittelupäätöksen perusteisiin on kirjattu esimerkiksi tiedot siitä, milloin laskennallista luokkaa on korjattu asiantuntija-arviolla ja mihin korjaus perustuu. Vesimuodostumista on saatu viime vuosina runsaasti lisää biologista aineistoa.

Monien vesimuodostumien ekologinen luokka on kolmannella luokituskierroksella muuttunut edelliseen luokitukseen nähden.  Tällöin on määritelty, onko muodostuman tila oikeasti huonontunut tai parantunut vai johtuuko tilan muutos menetelmällisistä muutoksista, uudesta seuranta-aineistosta vai vesimuodostuman tyypin vaihtumisesta. Merkittäviä ekologisen tilan muutoksia ei yleensä tapahdu kovin nopeasti, joten ekologisen tilan muutoksetkaan eivät aina ole todellisia. Ekologinen tila voi myös vaihdella kahden luokan, esimerkiksi välttävän ja tyydyttävän, rajalla. Iitissä kolmen vesimuodostuman luokka on muuttunut. Niiden kaikkien muutosperusteena ovat menetelmälliset muutokset, uudet aineistot tai tyypin vaihtuminen.

Luokittelutyössä on käytetty ELY-keskuksen omia seuranta-aineistoja, velvoitetarkkailuaineistoja sekä muita käyttökelpoisia ja luotettavia aineistoja mm. kuntien seurannoista. Vesien tilan luokittelu kartta-aineistona on tarkasteltavissa verkkosivulla Vesikartta. Myös ryhmittelyä voitiin käyttää tilaluokittelussa havaintoaineistojen puuttuessa (Tattari & Riihimäki 2017). Ryhmittelyssä samassa pintavesityypissä olevista vesimuodostumista muodostettiin ryhmä, joiden tila arvioidaan yhden tai useamman ryhmän sisällä olevan vesimuodostuman havaintojen perusteella. Ryhmittelyssä taustatietona voitiin käyttää maaperä- tai maankäyttötietoja, satelliittikuvia ja tietoa ihmistoiminnan vaikutusten laadusta ja suuruudesta. Hämeessä ei ole käytetty ryhmittelyä vesimuodostumien luokittelussa.

Monilla Hämeen vesistöillä on pitkä kuormitus- ja rehevöitymishistoria, koska hajakuormituksen lisäksi niihin on aiemmin johdettu puhdistamattomia asutuksen ja teollisuuden jätevesiä. Nykyään Hämeen pintavesien tilaa heikentävät eniten maa- ja metsätalouden hajakuormitus ja kemiallista tilaa ilmasta tuleva laskeuma. Hajakuormituksen vaikutukset näkyvät monissa vesistöissä mm. kohonneina ravinnepitoisuuksina, leväongelmina, happikatona, vesikasvillisuuden runsastumisena ja kalakantojen muuttumisena.

Hämeen suurimmat järvet ovat säännösteltyjä. Säännöstely heikentää ekologista tilaa, koska vedenkorkeuden luontainen vaihtelu estyy. Monissa joissa padot tai muut rakenteet estävät veden vapaan virtauksen ja kalojen vaelluksen osittain tai kokonaan. Näin rakenteet muuttavat joen ja mahdollisesti myös yläpuolisen järven kalakantaa, vaikka vesi olisi kemialliselta laadultaan hyvää.

Kanta-Hämeen parhaimmista luokitelluista vesistöistä osa sijaitsee Hauhon reitillä, mutta muuallakin Kanta-Hämeessä on erinomaisessa tilassa olevia järviä. Kanta-Hämeen tyydyttävässä tai välttävässä tilassa olevat vesistöt sijaitsevat pääasiassa maatalousvaltaisilla seuduilla sekä suurimpien kaupunkien, taajamien ja teollisuuden läheisyydessä sekä jätevedenpuhdistamoiden vaikutuspiirissä.

Enemmistö Päijät-Hämeen suurimmista järvistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Useiden suurten järvien ekologista tilaa heikentää säännöstely, vaikka veden laatu onkin erinomainen. Useimmat eteläisemmän Salpausselän eteläpuolella olevat luokitellut vesistöt ovat tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa. 

Hämeessä useimmat (vesimuodostumiksi rajatut, tyypitellyt ja luokitellut) virtavedet ovat tyypiltään keskikokoisia tai pieniä kangasmaiden jokia. Savimaiden jokia on lähinnä Salpausselän eteläpuolella, etenkin Lounais-Hämeessä, mutta myös Orimattilan seudulla. Turvemaiden jokia Hämeessä on vain muutamia. Hämeen luokitelluista joista kaksi on ihmisen siinä määrin muuttamia, että ne on nimetty voimakkaasti muutetuiksi. Niiden tilatavoitteessa otetaan huomioon se, ettei niitä enää voi saada luonnontilaisiksi. Iitin jokimuodostumista kaksi kuuluu pieniin ja yksi erittäin suuriin kangasmaiden jokiin. Yksi on keskisuurten savimaiden jokien tyypissä.

Hämeen luokiteltujen jokien kokonaispituudesta on 26 % hyvässä tilassa. Erinomaiseksi ei luokiteltu yhtään jokea. Kanta-Hämeessä hyväksi luokiteltujen jokien osuus on hieman suurempi kuin Päijät-Hämeessä. Monissa jokivesissä havaitaan usein korkeita ravinne- ja bakteeripitoisuuksia piste- ja hajakuormituksen seurauksena.

Hämeen kaikkien luokiteltujen järvien kokonaispinta-alasta on hyvässä tai erinomaisessa tilassa 76 %. Kanta-Hämeessä kahteen parhaaseen luokaan kuului 58 % luokiteltujen järvien kokonaispinta-alasta. Päijät-Hämeessä, missä muutamat hyvässä tilassa olevat suuret järvet kattavat suuren osan maakunnan koko luokitellusta järvipinta-alasta, vastaava osuus on 82 %. Useimmat erinomaisessa tilassa olevat järvet sijaitsevat valuma-alueiden latvoilla, missä kuormitus ja ihmisen vaikutus on vähäistä (taulukko 17, kuva 17).

Taulukko 17. Hämeen vesimuodostumien ekologinen tila vuonna 2019. Tyyppilyhenteiden selitykset kappaleessa 12.1.

Tunnus

Vesimuodostuma

KeVoMu

Tyyppi

Ekologinen tila

Riskiarvio

14.134.1.001_001

Haapajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.147.1.016_a01

Keskinen

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.147.1.018_a01

Tepoonjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.147.1.020_001

Ylimmäinen

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.171.1.001_a01

Ala-Rieveli

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Erinomainen

Riskissä

14.174.1.027_001

Salajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Erinomainen

Ei riskissä

14.174.1.030_a01

Pirttijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.001_001

Imjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.010_a01

Viilajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.019_a01

Kokkoselkä

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.024_a01

Korpijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.030_a01

Lyömiäinen

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.043_001

Kuijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.046_b01

Märkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MRh

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.066_001

Saarijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.179.1.074_001

Sonnanen

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.252.1.004_a01

Myllyjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.833.1.001_a01

Sääksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.862.1.001_a01

Sääksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.863.1.001_a01

Uurajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

14.863.1.005_a01

Iso-Mäkäri

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.946.1.023_001

Salajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MVh

Erinomainen

Ei riskissä

23.053.1.001_001

Sakara

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

23.053.1.008_001

Punelia

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Erinomainen

Ei riskissä

35.773.1.001_001

Iso-Roine

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Riskissä

35.775.1.006_a01

Jänisjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

35.775.1.007_a01

Jylisjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

35.782.1.001_001

Kuohijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

35.786.1.013_a01

Rautjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

35.786.1.014_a01

Jamoinjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

35.787.1.030_001

Valkea-Kotinen

Ei voimakkaasti muutettu

Rh

Erinomainen

Ei riskissä

35.825.1.005_a01

Mallinkaistenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

35.840.1.010_a01

Saloistenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Riskissä

35.885.1.010_001

Renkajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Erinomainen

Ei riskissä

35.893.1.002_001

Takajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Erinomainen

Ei riskissä

35.934.1.026_a01

Ojajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Erinomainen

Ei riskissä

35.934.1.027_a01

Sotkajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Erinomainen

Ei riskissä

35.934.1.030_a01

Kanajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

35.936.1.013_a01

Lunkinjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Erinomainen

Ei riskissä

35.973.1.002_a01

Särkijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Erinomainen

Ei riskissä

14.124.1.001_001

Iso Valkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.124.1.002_001

Vähä Valkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

14.124.1.005_001

Iso Pikijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

14.125.1.003_001

Kotojärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Riskissä

14.131.1.001_001

Konnivesi1

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Riskissä

14.141.1.001_a01

Ruotsalainen

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Riskissä

14.163.1.001_001

Iso-Kukkanen

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.163.1.013_a01

Kärkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Riskissä

14.164.1.002_001

Alasenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.165.1.002_a01

Oksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.165.1.016_a01

Arkiomaanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.173.1.030_a02

Ristijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.173.1.038_a01

Kotajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.174.1.001_a01

Ala-Pajujärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.174.1.033_a01

Iso-Luotikas

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Riskissä

14.211.1.001_001

Päijänne (etel. N60+78.10)

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Riskissä

14.212.1.009_001

Urajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.221.1.015_a01

Alijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.228.1.002_a01

Mynnilänalanen

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

14.241.1.001_002

Vesijärvi2

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Riskissä

14.251.1.001_b01

Kirkkolammi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.251.1.002_a01

Yläjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.252.1.001_a01

Miestämä

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.812.1.001_a01

Enovesi-Keihäsjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.813.1.004_a01

Vanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.821.1.001_001

Jääsjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Ei riskissä

14.824.1.006_a01

Iso Kuivajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

14.831.1.001_001

Rautavesi

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Hyvä

Ei riskissä

14.833.1.002_a01

Hirvijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

14.833.1.006_a01

Kiimasjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

16.003.1.001_001

Pyhäjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Hyvä

Riskissä

21.033.1.009_001

Hirvijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

23.054.1.001_001

Keritty

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Hyvä

Ei riskissä

35.236.1.003_a01

Kankaistenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

35.263.1.001_a01

Keihäsjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Hyvä

Ei riskissä

35.285.1.003_a01

Kotkajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

35.773.1.003_a01

Konaanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Riskissä

35.774.1.001_001

Pyhäjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

35.783.1.001_001

Nerosjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Hyvä

Ei riskissä

35.784.1.001_001

Vesijako

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

35.786.1.002_a01

Kauttisjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

35.788.1.006_a01

Oksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

35.791.1.010_001

Suolijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Riskissä

35.792.1.001_001

Ormajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

35.833.1.003_001

Pääjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Hyvä

Riskissä

35.835.1.003_001

Tevänti

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

35.840.1.009_a01

Isojärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

35.876.1.001_a01

Ojajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

35.886.1.001_a01

Valajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

35.887.1.001_001

Kaartjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Ei riskissä

35.892.1.004_001

Alajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Hyvä

Riskissä

35.937.1.001_a01

Oksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Hyvä

Ei riskissä

35.973.1.016_001

Saloistenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Hyvä

Ei riskissä

35.982.1.001_001

Liesjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Hyvä

Riskissä

35.984.1.017_001

Pääjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rh

Hyvä

Riskissä

35.987.1.001_001

Tapolan-Kyynärä

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Hyvä

Ei riskissä

35.987.1.006_a01

Ruostejärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Hyvä

Riskissä

14.122.1.005_001

Arrajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.122.1.005_003

Kettujärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.122.1.009_001

Kotojärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.122.1.010_001

Selkojärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.122.1.011_001

Haramaanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.122.1.018_001

Ylimmäinen

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.123.1.001_001

Urajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.125.1.001_001

Märkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.131.1.001_002

Konnivesi2

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.141.1.001_a03

Vaippilaislahti

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.161.1.001_a01

Sylvöjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.162.1.001_001

Ruuhijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.162.1.002_001

Salajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.165.1.009_a01

Kivijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.221.1.001_005

Päijänne, Majutvesi

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.221.1.281_a01

Suojärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.221.1.285_a01

Ylä-Vehkajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.228.1.002_a02

Kirkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.228.1.006_a01

Säynätjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.229.1.001_a01

Auhjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.229.1.003_a01

Pilkanselkä

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.241.1.001_001

Vesijärvi1

Ei voimakkaasti muutettu

SVh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.241.1.002_001

Merrasjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.241.1.004_001

Joutjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.811.1.002_001

Nuoramoisjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.812.1.002_001

Joutsjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.814.1.004_a01

Valasjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.834.1.001_a01

Putkijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

18.056.1.001_001

Hahmajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

21.025.1.001_b01

Paalijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MRh

Tyydyttävä

Ei riskissä

23.053.1.022_001

Saarijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.236.1.001_001

Katumajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.237.1.001_001

Lehijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.284.1.004_a01

Lintumaanjärvi - Kallijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.771.1.006_001

Ilmoilanselkä

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.772.1.001_001

Hauhonselkä

Ei voimakkaasti muutettu

Kh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.772.1.006_a01

Vuorenselkä

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.782.1.005_a01

Avusjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.791.1.001_001

Leheejärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.793.1.002_001

Pannujärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.793.1.008_a01

Kataloistenjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.823.1.003_a01

Valkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.823.1.007_y01

Mommilanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.838.1.001_a01

Valkjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.840.1.004_a01

Sääjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.872.1.001_001

Alasjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.882.1.004_a01

Rehakka

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.882.1.009_a01

Joutjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Vh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.891.1.002_a01

Viralanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.931.1.002_001

Pyhäjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.931.1.007_001

Kuivajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.933.1.001_a01

Pehkijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.935.1.002_001

Kaukjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.973.1.001_a01

Jänijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MRh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.973.1.003_a01

Heinijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MRh

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.977.1.001_001

Rehtijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.164.1.001_001

Kymijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

MVh

Välttävä

Ei riskissä

14.244.1.001_001

Kutajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Välttävä

Ei riskissä

16.003.1.002_001

Säyhtee

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Välttävä

Ei riskissä

16.003.1.003_001

Villikkalanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Välttävä

Ei riskissä

16.004.1.001_001

Sääksjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Välttävä

Ei riskissä

18.033.1.001_001

Mallusjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Rr

Välttävä

Ei riskissä

35.232.1.003_y01

Miemalanselkä-Lepaanvirta

Ei voimakkaasti muutettu

Lv

Välttävä

Ei riskissä

35.262.1.001_001

Äimäjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Välttävä

Ei riskissä

35.793.1.003_a01

Teuronjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Välttävä

Ei riskissä

35.811.1.006_001

Kernaalanjärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Välttävä

Ei riskissä

35.873.1.001_a01

Kesijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Välttävä

Ei riskissä

35.874.1.001_001

Loppijärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Mh

Välttävä

Ei riskissä

35.882.1.001_a01

Haapajärvi

Ei voimakkaasti muutettu

Ph

Välttävä

Ei riskissä

14.134_b01

Pato-oja

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Erinomainen

Ei riskissä

14.125_b01

Heikkolanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Hyvä

Riskissä

14.131_a01

Sulkavankoski

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Riskissä

14.141_y01

Kalkkistenkoski

Ei voimakkaasti muutettu

ESk

Hyvä

Ei riskissä

14.147_001

Lauhjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Riskissä

14.161_y01

Seestaanjoki-Arrajoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Riskissä

14.179_001

Imkoski

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Ei riskissä

14.222_001

Äiniönjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pt

Hyvä

Riskissä

14.241_a01

Hammonjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Hyvä

Riskissä

14.812_a02

Kalhonjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Hyvä

Riskissä

14.821_a01

Suojoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pt

Hyvä

Ei riskissä

35.787_001

Evojoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Ei riskissä

35.823_a01

Luhdanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Hyvä

Riskissä

35.833_a01

Mustajoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Hyvä

Riskissä

35.881_y01

Renkajoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Riskissä

35.886_y01

Kaartjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Hyvä

Riskissä

35.932_y01

Oksjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pt

Hyvä

Ei riskissä

35.98_001

Turpoonjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kt

Hyvä

Riskissä

14.122_001

Kymijoki yläosa

Voimakkaasti muutettu

ESk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.171_a01

Koukkujoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.174_001

Kangasmaanjoki-Palopuro

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.221_y01

Tainionvirta

Ei voimakkaasti muutettu

Sk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.241_a02

Haritunjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.241_y01

Vääksynjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

14.251_y01

Padasjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

16.003_a02

Köylinjoki-Haltiajoki

Ei voimakkaasti muutettu

KSa

Tyydyttävä

Ei riskissä

18.041_y01

Porvoonjoen yläosa

Ei voimakkaasti muutettu

Ksa

Tyydyttävä

Ei riskissä

18.051_y01

Luhdanjoki l. Porvoonjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

18.052_a01

Äväntjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

18.081_y01

Palojoki-Köylinjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Ksa

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.771_y01

Kyllönjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Sk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.772_y01

Alvettulanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Sk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.775_001

Vuolujoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kt

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.783_y01

Suomenjoki-Porraskoski

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.79_y01

Ormijoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.811_001

Hiidenjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Sk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.811_a01

Sääjärvenoja

Ei voimakkaasti muutettu

Pt

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.811_y01

Puujoki

Ei voimakkaasti muutettu

Sk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.821_y01

Teuronjoki

Voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.822_a01

Hausjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.823_a02

Pätilänjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Pk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.829_a01

Punkanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Psa

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.871_y01

Tervajoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.881_y02

Hyvikkälänjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.891_y01

Alajoki-Jokilanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.891_y02

Koskenjoki-Räikälänjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.922_y01

Loimijoki

Voimakkaasti muutettu

Ssa

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.932_y02

Myllyjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.933_a01

Teuronjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Tyydyttävä

Ei riskissä

35.97_001

Jänhijoki

Ei voimakkaasti muutettu

Ksa

Tyydyttävä

Ei riskissä

16.003_a01

Ratulansalmi-Säyhteenjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Ksa

Välttävä

Ei riskissä

16.004_001

Lanskinjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Ksa

Välttävä

Ei riskissä

35.261_y01

Oikolanjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Kk

Välttävä

Ei riskissä

35.824_001

Heinäjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Psa

Välttävä

Ei riskissä

35.924_001

Ypäjoki

Ei voimakkaasti muutettu

Psa

Välttävä

Ei riskissä

Kuva 17. Vesimuodostumien ekologinen luokittelu (2019).

 

Kuvassa 18 on esitetty luokiteltujen pintavesien tila suhteutettuna jokikilometreihin ja järvien pinta-alaan. Huomionarvoista on, että luokittelun mukaan säännöstelyllä katsotaan olevan niin suuria vaikutuksia (mm. patojen aiheuttamat eliöstön nousuesteet) järvien ekologiseen tilaan, etteivät säännöstellyt vesistöt saavuta erinomaista tilaa.

Kuvassa esitetään Hämeen pintavesien ekologinen tila vuonna 2019 pylväsdiagrammeina eri tilaluokkien prosentuaaliset osuudet.

Kuva 18. Hämeen pintavesien ekologinen tila 2019. Prosenttiosuudet on suhteutettu jokiuoman pituuteen (km) ja järvien pinta-alaan (ha).