9 POHJAVESIEN RISKINARVIOINTI JA TILAN ARVIOINTI

Pohjavesialueilla voi sijaita runsaasti erilaisia pohjaveden laadulle ja määrälle riskiä aiheuttavia toimintoja. Pohjavesiin kohdistuvien ihmistoimintojen riskinarvioinnissa käytetään samaa pisteytysmenetelmää kuin toisella suunnittelukierroksella. Menetelmä on kuvattu oppaassa ’Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä’ (Ympäristöministeriö 2020a).

Pohjavesimuodostuman tilaa heikentävien tekijöiden riskin suuruus on arvioitu asteikolla 0–3 (ei riskiä → riski on suuri). Kokonaisriski on arvioitu kaikkien tilaa heikentävien tekijöiden perusteella samaa asteikkoa käyttäen. Pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi vain silloin kun kokonaisriskiksi on arvioitu kolme (3). Edellisellä suunnittelukierroksella riskialueiksi nimetyt pohjavesimuodostumat on tarkistettu ja niiden tilaa heikentävien tekijöiden pisteytys on päivitetty. Edelliseen riskiarviointiin verrattuna ohjeistukseen on tehty pieniä muutoksia. Riskitekijöihin on mm. lisätty uusi vaihtoehto, Historiallinen pilaantuminen, jota käytetään silloin, kun pilaantumisen aiheuttanutta riskitekijää ei enää ole.