13.4 Turvetuotanto

Hämeessä turvetuotanto on vähäistä ja vesistövaikutukset ovat paikallisia. Turvetuotannon kuormitus vesistöön vaihtelee paljon johtuen sääeroista vuosien välillä: sateisena vuonna turvetuotantoalueilta huuhtoutuu enemmän kiintoainetta ja ravinteita kuin vähäsateisena vuonna.

Vuonna 2018 turvetuotannon fosforikuormitus oli noin 120 kg ja typpikuormitus noin 5800 kg (taulukko 19).

Taulukko 19. Hämeen alueen turvetuotannon fosfori- ja typpikuormitus 2016–2018.

Turvetuotanto

Vuosi

Keskiarvo

 

2016

2017

2018

 

Kokonaisfosfori (kg)

174

260

120

185

Kokonaistyppi (kg)

7300

13900

5800

9000