5.1 Yleistä

Paikoitellen vesien tilaan kohdistuu vesienhoidossa suojelun tai vaativan käytön vuoksi tavanomaista tarkempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita kutsutaan vesienhoidossa erityisiksi alueiksi, joita ovat vesienhoitoasetuksen (1040/2006) mukaan seuraavat:

  • Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m3 vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin
  • Euroopan unionin lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta

Suomen ympäristökeskus ylläpitää rekisteriä erityisistä alueista.