10.2.7 Pilaantuneet maa-alueet

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa esitettiin mahdollisesti pilaantuneiden alueiden tutkimista yhteensä 15 kohteelle (kahdeksalla pohjavesialueella) sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamista yhteensä seitsemälle kohteelle (4 pohjavesialueella). Pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja puhdistamiset eivät ole vielä toteutuneet aivan siinä laajuudessa, mitä oli esitetty (taulukko 10).

Taulukko 10. Toiselle vesienhoitokaudelle 2016–2021 esitettyjen pilaantuneiden alueiden tutkimis- ja puhdistushankkeiden tilanne.

Kunta

Pohjavesialue

Toimenpiteen kohde

Tutkimus- ja puhdistustilanne 6/2021

Heinola

Veljeskylä

Vanha kaatopaikka (Opintie 2)

Tutkimukset tehty vuonna 2020.

Heinola

Veljeskylä

Tielaitoksen tukikohta (mm. suolavarasto)

Ei vielä tutkittu.

Hollola

Salpakangas

Hälvälän ampumaradat

Haulikkoradan ratavallin korotuksen yhteydessä puhdistettu vuonna 2018.

Iitti

Arolahti

Lopetettu ampumarata, Myllytöyry

Ei vielä tutkittu.

Iitti

Kausala

Kausalan kauppapuutarha

Ei vielä tutkittu.

Iitti

Tillola

Lopetettu ampumarata, Iitin ampujat ry.

Ei vielä tutkittu.

Iitti

Tillola

Tillolan lopetettu autokorjaamo, mahdollisen öljyvuodon selvittäminen

Ei vielä tutkittu.

Iitti

Tillola

Iitin riistanhoitoyhdistys ry:n ampumarata

Tutkimukset tehty 2017-2018.

Lahti

Lahti

Entinen Jalkarannantien Shell

Pohjaveden puhdistus käynnissä.

Lahti

Lahti

Svinhufvudinkatu 7–11 (ns. Nelon kiinteistö)

Pohjaveden puhdistus käynnissä.

Lahti

Lahti

Asemantaustan liottimet

Pohjaveden suojapumppaus käynnissä.

Lahti

Lahti

Merivaaran alue (Puustellintie 2)

Pohjaveden puhdistus käynnissä.

Lahti

Lahti

Ranta-Kartanon kaava-alue

Mahdollisesti pilaantuneita alueita tutkittu.

Lahti

Lahti

Valimon alue (Asko-Upo)

Ei vielä tutkittu

Lahti

Lahti

Sopenkorven teollisuusalue

Osittain tutkittu ja puhdistettu

Lahti

Nastonharju-Uusikylä B

St1 (Ullankankaantie 1)

Pohjaveden puhdistus käynnissä.

Padasjoki

Iso-Tarus

Iso-Taruksen ampumarata

Taustavallien pilaantuneet maat puhdistettu vuonna 2017.

Hämeenlinna

Nummi

Kaksi vanhaa kaatopaikkaa

Ei vielä tutkittu.

Riihimäki

Herajoki

Entinen Teboil (Tehtaankatu 1)

Aseman tontti puhdistettu. Pilaantuneita maita vielä viemärilinjojen alla.

 

Toteutetut toimenpiteet ovat edistäneet pohjaveden suojelua. Tutkimuksilla on saatu tietoa alueiden pilaantuneisuudesta ja riskit pohjavedelle on voitu arvioida tarkemmin. Mikäli haitta-aineita on todettu pohjavedessä, on kohteiden osalta arvioitu myös pohjaveden puhdistustarvetta, ja tarvittaessa ryhdytty toimenpiteisiin (esim. pohjaveden puhdistaminen tai haitta-aineleviämän stabiiliuden seuranta). Maa-alueiden puhdistuksilla puolestaan on ehkäisty haitta-aineiden leviämistä pohjaveteen.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kielletty. Jos maaperä tai pohjavesi on pilaantunut, pilaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle (ympäristönsuojelulain 133 §). Toissijainen vastuu on alueen haltijalla ja viimeisenä vastuu siirtyy kunnalle. Valtioneuvosto on antanut asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007), jossa huomioidaan muun muassa pohjavesiolosuhteet sekä pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus. Pilaantuneisuuden selvittäminen edellyttää myös pohjavesinäytteitä. Mikäli kohde on ns. isännätön tai pilaantuneen alueen puhdistamisen velvoittaminen yksin kunnan hoitamana voidaan katsoa kohtuuttomaksi, voidaan puhdistus toteuttaa valtion ja kunnan yhteisrahoituksella.

Maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuusselvityksen tekemistä esitetään kohteille, joissa on harjoitettu tai harjoitetaan toimintaa, josta on voinut tai voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Pilaantuneisuusselvityksen tekemistä esitetään 12 pohjavesialueelle. Selvitettäviä kohteita näillä pohjavesialueilla on yhteensä 15. Pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, puhdistussuunnittelua ja puhdistusta esitetään kahdeksalle pohjavesialueelle ja niiden 15 kohteelle (taulukko 11).

Uutena toimenpiteenä vesienhoitokaudelle 2022–2027 on otettu käyttöön historiaselvitys pohjavesialueella sijanneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista sellaisissa tapauksissa, joissa pilaantumisen alkuperä on tuntematon. Hämeessä tällainen kohde on Lahden pohjavesialueen torjunta-aineet.

Taulukko 11. Pilaantuneiden maa-alueiden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Hämeessä vesienhoitokaudelle 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Muu perustoimenpide

 

 

 

 

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (kpl)

15

2 900

40

198

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

Historiaselvitys alueella sijanneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista (pohjavesialueiden lkm.)

1

20

0

1

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kpl)

15

422

0

23

KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ

 

3 342

40

222

 

Ohjauskeinona esitetään Kansallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian kehittämistä priorisoimalla kunnostustoimintaa ja resursseja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusohjelmassa kohteet priorisoidaan Tutkimusohjelman priorisointipisteytysmallilla (TUOPPI). Mallia on tarpeen kehittää ottamalla huomioon pilaantuneiden maa-alueiden takia huonossa tilassa olevat pohjavesialueet, jotta tarpeelliset toimenpiteet saadaan tehdyksi hyvän tilan parantamiseksi ennen vuotta 2027. Ohjauskeino edistää erittäin tehokkaasti toimenpiteitä ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” ja ”Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen”.

Toimenpiteiden toteutusvastuullisina ovat aiheuttaja, kiinteistönhaltija tai kunta. Toteutumisen seurantakeinona toimii MATTI-järjestelmä. Historiaselvityksen toteutusvastuullisina toimivat kunta/vesilaitos ja ELY-keskus.