9.1 Riskialueeksi nimeäminen

Ennen varsinaista pohjaveden tilan luokittelua arvioitiin ihmistoiminnan aiheuttaman riskin taso pohjaveden laadulle ja määrälle. Pohjavesialueilta kerättiin mm. pohjaveden laatutiedot ja vedenottotiedot. Tämän arvion perusteella nimettiin riskipohjavesialueet. Näille riskialueiksi nimetyille alueille tehtiin tarvittavat lisätarkastelut sekä määritettiin pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila. 

Ympäristöministeriön (2020a) ohjeen ”Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä” -ohjeen (linkki ohjeeseen) mukaan:

Määrällisen tilan osalta riskialueiksi tulisi nimetä ne pohjavesialueet, joissa ihmistoiminnan aiheuttama muutos pohjaveden pinnan tasossa aiheuttaa riskiä määrällisen tilan kannalta. Tämä voi johtua liiallisesta vedenotosta tai esimerkiksi ojitustoimenpiteistä. Jos yhdyskuntien vedenhankinta vaarantuu tai pohjavedestä riippuvaisten pintavesien ja/tai maaekosysteemien tila on uhattuna alentuneen pohjaveden pinnan tason takia, tulee kyseinen pohjavesialue nimetä riskialueeksi.

Kemiallisen tilan osalta riskipohjavesialueeksi on nimetty seuraavin perustein:

  1. Jos pohjavesialueen veden laadussa todetaan vesienhoitoasetuksessa lueteltujen aineiden osalta ympäristönlaatunormien ylityksiä yhdessä tai useammassa havaintopisteessä, on tällainen pohjavesialue aina riskialue.
  2. Vaikka ympäristönlaatunormeja ei vielä olisi ylitettykään, riskialueeksi tulee yleensä nimetä myös sellaiset pohjavesialueet, joiden veden laadussa todetaan paikalliseen luonnontilaan nähden kohonneita pitoisuuksia sellaisten aineiden osalta, jotka esiintyvät pohjavedessä sekä luontaisesti että ihmistoiminnan seurauksena. Mikäli pitoisuuksissa on todettavissa nouseva trendi, tulee alue nimetä riskialueeksi.
  3. Riskialueiksi nimetään aina sellaiset pohjavesialueet, joissa todetaan ihmistoiminnasta peräisin olevia keinotekoisia orgaanisia yhdisteitä. Epäorgaanisten aineiden osalta muodostuma nimetään riskialueeksi, kun pitoisuus pohjavedessä ylittää ohjeellisena arviointiperusteena käytettävän pitoisuuden ja kun nitraattipitoisuus ylittää 15 mg/l tai nitraattityppipitoisuus ylittää 3,3 mg/l.
  4. Jos pohjavesialueen veden laadussa todetaan torjunta-ainepitoisuuksia useasta eri havaintopaikasta tai toistuvasti yhdestä havaintopaikasta, kyseinen pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi, vaikka pitoisuudet ovat alle ympäristönlaatunormin.
  5. Riskialueiksi tulisi myös nimetä sellaiset pohjavesialueet, joissa on todettu sellaisten aineiden pitoisuuksia, jotka ei luonnontilaisessa pohjavedessä esiinny eikä näille ole erikseen annettu ympäristönlaatunormeja vesienhoitoasetuksen liitteessä.
  6. Jos pohjavedestä riippuvaisten pintavesien ja/tai maaekosysteemien tila on uhattuna ihmistoiminnasta aiheutuneen pohjaveden laadun takia, tulee kyseinen pohjavesialue nimetä riskialueeksi.
  7. ELY-keskus voi harkintansa mukaan erityisten painavien syiden pohjalta nimetä riskialueiksi myös sellaisia pohjavesimuodostumia joiden veden laadusta ei ole pitoisuushavaintoja, mutta joilla on niin paljon ja niin merkittäviä riskitekijöitä että on ilmeistä, että muodostuman tilatavoitteiden saavuttaminen on uhattuna tai muodostuman pohjaveden tila ei mahdollisesti ole tarkasteluhetkelläkään hyvä.

Hämeen pohjavesialueista 46 nimettiin kemiallisen tilan osalta riskialueeksi (taulukko 5, kuva 14 kappale 9.2). Määrällisen tilan osalta ei Hämeessä ole riskialueita. Toisella hoitokaudella riskialueita oli Hämeessä 41.

Vesienhoitosuunnitelmissa on nimetty lisäksi selvityskohteiksi sellaiset pohjavesimuodostumat, joiden pohjaveden laadusta ei ole riittävästi tietoa todentamaan kyseisen alueen ihmistoimintojen vaikutus. Näiden muodostumien pohjaveden laadun selvittäminen on kirjattu toimenpideohjelmiin. Ensisijaisena tavoitteena on ollut selvittää esim. seurantahankkeiden tai suojelusuunnitelmien avulla, onko selvityskohteiden pohjaveden laadussa havaittavissa ihmistoimintojen vaikutusta ja tämän avulla tehdä päätös riskialueeksi nimeämisestä. Jos kaikkien selvityskohteiden riskinalaisuutta ei saada selvitettyä, käsitellään ne edelleen vesienhoitosuunnitelmissa selvityskohteina. Selvityskohteiksi Hämeessä nimettiin kaksi aluetta: Hämeenlinnan Hätilännummi (puolustusvoimien harjoitusalue) ja Sappee-Kyöpelinvuori B (vanha kaatopaikka).

Taulukko 5. Riskialueiksi nimetyt Hämeen pohjavesialueet. Hämeessä on pohjavesialueita yhteensä 310, joista riskialueita on 46.

Vesienhoitoalue/
Kunta

Riskialue

Pääasialliset tilaa heikentävät aineet

Merkittävät riskitoiminnot

VHA2

     

Asikkala

Aurinkovuori (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Asikkala

Anianpelto A (1)

Kloridi, liottimet

Liikenne ja tienpito, asutus

Hartola

Hartola kk (I)

Torjunta-aineet

Asutus

Hartola

Tollinmäenharju-Huiskanharju (I)

Kloridi

Liikenne ja tienpito

Heinola

Heinola kk (1)

Kloridi, torjunta-aineet

Liikenne ja tienpito, hautausmaa, asutus

Heinola

Veljeskylä (1)

Kloridi, ammonium

Vanha kaatopaikka, asutus

Heinola

Myllyoja (1)

Kloridi, sinkki, ammoniumtyppi

Liikenne ja tienpito, teollisuus ja yritystoiminta

Heinola

Urheiluopisto (1E)

Torjunta-aineet, nitraatti

Taimitarha

Heinola

Syrjälänkangas (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, teollisuusalue

Hollola

Salpakangas (1E)

-

Teollisuusalue, asutus, liikenne ja tienpito

Iitti

Arolahti (1)

Nitraatti, aromaattiset hiilivedyt

Maatalous, konepaja

Iitti

Tillola (1)

Kloridi, nitraatti, sinkki

Liikenne ja tienpito

Iitti

Vuolenkoski (1E)

VOC-yhdisteet, nitraatti

Pilaantuneet maa-alueet

Lahti

Lahti (1)

Torjunta-aineet, polttonesteiden lisäaineet, luottimet, kloridi, raskasmetallit

Pilaantuneet maa-alueet, vanhat polttonesteiden jakeluasemat, liikenne ja tienpito, rautatie, asutus

Lahti

Renkomäki (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, maa-ainesten otto

Lahti

Villähde (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Lahti

Nastonharju-Uusikylä A (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Lahti

Nastonharju-Uusikylä B (1E)

Torjunta-aineet, kloridi, polttonesteiden lisäaineet

Rautatie, liikenne ja tienpito, asutus

Orimattila

Sikosuo (1)

Kloridi, torjunta-aineet

Liikenne ja tienpito, asutus

Orimattila

Tönnö A (1)

Torjunta-aineet

Asutus

Padasjoki

Iso-Tarus (2)

Raskasmetallit

Ampumarata, pelastuslaitosten harjoitusalue

Riihimäki

Herajoki (1)

Kloridi, Bentseeni, torjunta-aineet

Liikenne ja tienpito, vanha polttonesteiden jakeluasema, asutus

 

VHA3

 

 

 

Forssa

Vieremä (1)

Kloridi, torjunta-aineet

Liikenne ja tienpito, asutus

Hattula

Kerälänharju (1)

Liuottimet, kloridi, raskasmetallit

Pilaantuneet maa-alueet, liikenne

Hattula

Parola (1)

Raskasmetallit, kloridi, torjunta-aineet

Pilaantuneet maa-alueet, ampumarata

Hausjärvi

Oitti (1)

Liuottimet

Vanha pesula, asutus

Hausjärvi

Hausjärvi (1)

Kloridi, torjunta-aineet

Liikenne ja tienpito, maa-ainesten otto

Hausjärvi

Umpistenmaa (2)

Liuottimet

Vanha kaatopaikka

Humppila

Murronharju (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito

Hollola

Ilola-Kukkolanharju (1E)

Kloridi

Liikenne ja tienpito

Hollola

Toijalansupit (2)

Nitraatti

Maatalous

Hämeenlinna

Hattelmalanharju (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Hämeenlinna

Ruskeanmullanharju (1E)

Nitraatti

Maatalous

Hämeenlinna

Hauskalankangas B (1E)

Raskasmetallit

Ampumarata

Hämeenlinna

Kiikkara (1)

Nitraatti

Maatalous

Hämeenlinna

Nummi (1E)

Nitraatti

Asutus

Hämeenlinna

Renko (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Janakkala

Turenki (1)

Polttonesteiden lisäaineet

Polttonesteiden jakeluasemat, asutus

Janakkala

Tarinmaa(1E)

Kloridi

Liikenne ja tienpito

Janakkala

Tanttala (1E)

Nitraatti

Maatalous, taimitarha

Janakkala

Hallakorpi (1)

Kloridi

Liikenne ja tienpito

Jokioinen

Murronkulma (2)

Raskasmetallit

Vanha kaatopaikka

Kärkölä

Järvelä A (1)

Kloorifenolit, vinyylikloridi, kloridi, ammonium

Saha, asutus

Loppi

Loppi kk A (2)

Kloridi

Liikenne ja tienpito, asutus

Loppi

Kormu (1)

Nitraatti, kloridi

Maatalous, liikenne ja tienpito

Tammela

Liesjärvi (1)

Torjunta-aineet

Vanha taimitarha