15.1 Toimenpiteiden suunnittelun perusteet

Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet, joilla voidaan saavuttaa vesienhoidon tavoitteet. Tässä vesienhoidon toimenpiteillä käsitetään sekä suoraan vesistöön, vesistön valuma-alueelle tai pohjavesialueelle kohdistuvia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan kuormitukseen tai muihin paineisiin. Lisäksi vesienhoidossa otetaan toimenpiteinä mukaan myös ohjaavat keinot, kuten lait ja strategiat, rahoituksen ohjaus, tietoisuutta lisäävät toimenpiteet sekä tutkimus- kehittämistoiminta.

Kolmatta suunnittelukautta varten Hämeessä tarkasteltiin 221 vesimuodostumaa, joista 41 on erinomaisessa tilassa, 74 hyvässä, 88 tyydyttävässä ja 18 välttävässä ekologisessa tilassa. Yksikään Hämeen vesimuodostuma ei ole huonossa ekologisessa tilassa.

Vesienhoidon perustoimenpiteet esitetään sektoreittain suunnitteluoppaissa (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas) ja ne perustuvat valtioneuvoston asetukseen vesienhoidon järjestämisestä 30.11.2006/1040, päivitettynä lainsäädännössä asetuksen antamisen jälkeen tapahtuneilla muutoksilla. Uudet vesipuitedirektiivin voimaantulon jälkeen vahvistetut direktiivit ja niiden kansallinen toimeenpano on otettu huomioon perustoimenpiteissä. 

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin. Vuoden 2000 jälkeen tapahtuneet muutokset Suomen lainsäädännössä otetaan huomioon arvioitaessa, mitkä toimenpiteet kuuluvat ryhmään muut perustoimenpiteet.

Perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet, kuten myös kaikki ohjauskeinot, luokitellaan täydentäviksi toimenpiteiksi. Ne ovat nykyisin enimmäkseen vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen käyttöön. Esitykset ohjauskeinojen kehittämiseksi kaudelle 2022–2027 sekä ohjauskeinojen toteuttamisen vastuu- ja yhteistyötahot on esitetty sektorikohtaisissa suunnitteluoppaissa sekä Kokemäenjoen - Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa ja Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa.

Jokaisen sektorin osalta on tunnistettu paineet ja riskit sekä toimenpiteet, joilla paineita voidaan vähentää. Paineiden ja toimenpiteiden väliset kytkennät on viety toimenpiteiden tietojärjestelmään. Toimenpiteistä ja ohjauskeinoista on sektorioppaissa määritelty niiden kustannukset sekä tehokkuus paineiden vähentämiseksi ja tilan parantamiseksi. Toimenpiteet on kytketty paineisiin ja milloin mahdollista, miten ohjauskeinot tukevat toimenpiteitä. Toimenpiteistä ja ohjauskeinoista on arvioitu niiden vaikutukset

  • ilmastonmuutokseen, tulviin ja kuivuuteen sekä niihin sopeutumiseen
  • haitallisten aineiden aiheuttamien haittojen vähentämiseen
  • hyötyihin laajasti
  • luontodirektiivien tavoitteisiin
  • meren yleisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ja meren tilaan.

Tarkemmat toimenpiteiden suunnitteluohjeet sektoreittain löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas