13.10 Taaja-asutus ja hulevedet

Intensiivisellä maankäytöllä on muutettu tai kokonaan hävitetty vedestä riippuvaisia ja vesitasapainoa ylläpitäviä elinympäristöjä, kuten soita, kosteikkoja ja lähteitä sekä ranta-alueita ja puroja. Rakennetut alueet vähentävät veden imeytymistä maaperään ja pohjavedeksi sekä lisäävät virtaamia ja eroosiota kaupunkipuroissa. Hulevedet voivat aiheuttaa kiintoaineen, ravinteiden, raskasmetallien ja torjunta-aineiden paikallisesti merkittävää kuormitusta. Hämeessä hulevesien vaikutukset ovat ilmenevät selvimmin kaupunkialueilla, kuten Lahdessa ja Hämeenlinnassa.  

Hulevesien hallintaan maankäytön suunnittelussa on viime vuosina kiinnitetty huomiota. Kuntaliiton johdolla yhteistyössä on vuonna 2012 laadittu hulevesiopas ( https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas), jota ollaan päivittämässä mm. muuttuneen lainsäädännön osalta. Osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa hulevesien käsittelyyn on osoitettu ohjeellisia alueita ja annettu määräyksiä. Suurimmissa kaupungeissa kuten Hämeenlinnassa on laadittu hulevesistrategia haittojen vähentämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa hulevesien hallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa.