10.3 Arvio toimenpiteiden riittävyydestä

Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä kaikille riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille. Arvion mukaan perustoimenpiteillä ja täydentävillä toimenpiteillä saavutetaan pohjaveden hyvä tila vuoden 2027 loppuun mennessä kaikilla pohjavesialueilla lukuun ottamatta Lahden (Lahti), Oitin (Hausjärvi) ja Järvelä A:n (Kärkölä) pohjavesialueita, joiden osalta esitetään tilatavoitteiden myöhentämistä vuoden 2027 jälkeen. Määräajan pidentämiset on perusteltu teknisen toteuttamiskelvottomuuden vuoksi (tekniset ratkaisut eivät ole valmiina tai sovellettavissa tai niiden toimivuus on epävarmaa) sekä luonnonolosuhteiden ylivoimaisuudella (pohjaveden tilan palautuminen vie aikaa). Esimerkiksi pilaantuneiden maa-alueiden osalta kunnostusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät pohjaveden tilassa kuitenkin usein vuosien viiveellä.