13.8 Säännöstely ja vesistörakentaminen

Säännöstelyssä muutetaan vedenkorkeuksia ja virtaamia. Säännöstely edellyttää aina jonkinlaisen padon rakentamista veden juoksutuksen säätelemiseksi. Padon yhteydessä voi myös olla voimalaitos. Säännöstelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi tulvasuojelu tai tulvavahinkojen estäminen, vesivoiman käyttö tai sen lisääminen, uiton tai vesiliikenteen edistäminen tai vesihuollon parantaminen. Säännöstely muuttaa ja heikentää vesistöjen ekologista tilaa. Säännöstelyjen merkitys on muuttunut vuosien saatossa. 1980-luvulta lähtien säännöstelyssä on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota mm. vesistöjen virkistyskäyttöön, kalatalouteen, vedenlaatuun ja vesistöjen luonnonarvoihin. Säännöstelyt pyritäänkin toteuttamaan siten, että ne palvelevat samalla useita tavoitteita.

Hämeessä vapaat virtavedet ja säännöstelemättömät järvet sijaitsevat lähinnä vesistöjen latvaosissa. Suurin osa alueen virtavesistä on padottu tai uittoperattu (Kuva 34). Säännöstellyt järvet ja joet Hämeen alueella on esitetty taulukossa 21 ja kuvassa 35. Säännöstely em. järvissä aiheuttaa lisäksi jonkin verran muutoksia myös yläpuolisten vesien pinnan korkeuksissa. Jokien säännöstely saattaa vaikuttaa myös yläpuolisiin järvialtaisiin. Lisäksi vanhoja ja/tai luvattomia patorakenteita on runsaasti.

Vesistöjärjestelyitä ja merkittäviä perkauksia on Kanta-Hämeessä tehty Loimijoen alueella mm. Koijoella, Loimijoen yläjuoksulla ja Teuronjoella. Vanajan reitin alueella Torhon ja Lairon järvien alueella, Äimäjärvellä ja Hyvikkälänjoella sekä Teuron- ja Puujoella. Hauhon reitin alueella on perattu mm. Vuolujoen yläosia.

Tyypillisesti vedenpinnan korkeudesta koettu haitta koetaan suurimpana kevättulvien aikaan alavilla viljelysmailla, toisaalta virkistyskäytön suhteen ja kasvillisuuden lisääntymisen ja umpeenkasvun kannalta haitallisia ovat kesäaikaiset matalalle jäävät alimmat vedenkorkeudet. Luontaisten kevättulvien puuttuminen kiihdyttää rantojen umpeenkasvua. Säännöstely aiheuttaa myös maisema- ja virkistyskäyttöhaittaa kohteissa, joissa vedenpinnan korkeus vaihtelee juoksutusten takia nopeasti.

Valuma-alueilla tehdyt laajamittaiset ojitukset saattavat paikoitellen aiheuttaa lisääntynyttä tulvariskiä, sillä ojitusalueet eivät pysty pidättämään ja tasaamaan äkillisten sateiden aiheuttamia tulvapiikkejä. Ilmastonmuutoksen myötä ilmaston ääriolosuhteiden todennäköisyys kasvaa ja tulvavahinkojen riski kasvaa. Vesien tasaamiseksi valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn lisäämisen merkitys tulee kasvamaan.

Hämeen alueella tehdyistä ojituksista on julkaistu paikkatietoa valtakunnalliseen Ojitusyhteisöt-karttapalveluun.

Vääksynjoen säännöstelypato Asikkalassa.

Kuva 34. Vääksynjoen säännöstelypato Asikkalassa. Kuva: Harri Mäkelä.

Taulukko 21. Hämeen säännöstellyt vesistöt.

Vesienhoitoalue

Järven nimi

Säännöstelyn tarkoitus

Pato

Säännöstely aloitettu

VHA2

 

Päijänne

vesiliikenne ja tulvasuojelu

Kalkkistenkosken säännöstelypato

1964

 

Konnivesi

voimatalous

Vuolenkosken voimalaitospato

1959

 

Ruotsalainen

voimatalous

Vuolenkosken voimalaitospato

1959

 

Vesijärvi

jätevesien laimennus Porvoonjoessa / vesiensuojelu

Vääksynkosken säännöstelypato

1925

 

Miestämä

voimatalous

Arrakosken voimalaitospato

1965

 

Nuoramoisjärvi

voimatalous

Virtaankosken voimalaitoksen pato

1913 (1956)

 

Arrajärvi

voimatalous

Mankalan voimalaitospato

1949

 

Pyhäjärvi (Iitti)

Tulvasuojelu, Voimatalous

Voikkaan voimalaitoksen pato

1977

 

Hirvijärvi (Riihimäki)

vedenhankinta

Hirvijärven säännöstelypato

1959

VHA3

 

 

 

 

 

Vanajavesi

voimatalous, vesiliikenne, tulvasuojelu

Herralanvirran säännöstelypato, Lempäälän kanava

1962

 

Miemalanselkä-Lepaanvirta

 

Herralanvirran säännöstelypato, Lempäälän kanava

1962

 

Alajärvi

vedenhankinta

Katiskosken säännöstelypato

1961 (pato uusittu)

 

Eteläistenjärvi

 

Hyvälän järjestelypato

1963

 

Nerosjärvi

Nerosjärven säännöstely, voimatalous (loppunut) / tulvasuojelu

Porraskosken pato

1921

 

Pääjärvi

tulvasuojelu

Sahakosken pato

1960

 

Ansiojärvi

tulvasuojelu

Vuolteenkosken pato

1962

 

Mommilanjärvi

tulvasuojelu

Vuolteenkosken pato

1962

 

Oriharonjärvi

tulvasuojelu

Oriharonjärven pato

1962

 

Valkjärvi

tulvasuojelu

Valkjärven säännöstelypato

1962

 

Loppijärvi

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Vanhakosken pato

1973

 

Alasjärvi

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Tervakoski Oy:n tehtaan pato

1860-l.

 

Kesijärvi

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Tervakoski Oy:n tehtaan pato

1860-l.

 

Ojajärvi

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Ojajärven pato

1860-l.

 

Pyhäjärvi (Tammela)

tulvasuojelu

Kuhalankosken pato

1955

 

 

 

 

 

VHA2

 

Kuivajärvi

tulvasuojelu

Kuhalankosken pato (ks. Pyhäjärvi)

1955

 

Tainionvirta

voimatalous

Virtaankosken voimalaitospato (ks. Nuoramoisjärvi)

1913 (1956)

 

 

voimatalous

Nuoramoiskosken (Maatiaiskosken) voimalaitospato

 

 

Vääksynjoki

jätevesien laimennus Porvoonjoessa

Vääksynjoen säännöstelypato (ks. Vesijärvi)

1925

 

Porvoonjoki (latvaosa)

voimatalous

Vääräkosken pato

1982

 

   

Tönnönkosken pato

1920

 

Kymijoki

vesiliikenne ja tulvasuojelu

Kalkkistenkosken säännöstelypato (ks. Päijänne)

1964

 

 

voimatalous

Vuolenkosken voimalaitospato (ks. Ruotsalainen ja Konnivesi)

1959

 

 

voimatalous

Mankalan voimalaitospato (ks. Arrajärvi)

1949

 

Padasjoki

voimatalous

Arrakosken voimalaitospato (ks. Miestämä)

1965

VHA3

 

 

 

 

 

Loimijoki

tulvasuojelu

Kuhalankosken pato (ks. Pyhäjärvi ja Kuivajärvi)

1955

 

 

voimatalous

Jokioistenkosken pato

1926

 

Teuronjoki (Mommilanjärveen asti)

tulvasuojelu

Myllykylänkosken pato

1968

 

Puujoki (Leppäkoskelle asti)

tulvasuojelu

Vuolteenkosken pato (ks.Ansiojärvi ja Mommilanjärvi)

1962

 

Nummistenjoki - Tervajoki (Loppijärvi-Kernaalanjärvi)

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Vanhakosken pato (ks. Loppijärvi)

1973

 

 

Tervakoski Oy:n paperitehtaan vedenhankinta

Tervakoski Oy:n tehtaan pato (ks. Alasjärvi ja Kesijärvi)

1860-l.

 

Alajoki-Jokilanjoki (Takajärvi-Suojärvi)

vedenhankinta

Katiskosken pato (ks. Alajärvi)

1961 (pato uusittu)

 

Vuolujoki

 

Hyvälän järjestelypato (ks. Eteläistenjärvi)

1963

 

Koenjoki

tulvasuojelu

Ylisenmyllyn pato

1900-luvun alku

 

Kartta, jossa on esitetty Hämeen säännöstellyt vesistöt sekä merkittävät kalojen vaellusesteet.

Kuva 35. Hämeen säännöstellyt vesistöt sekä merkittävät kalojen vaellusesteet.