10.2.1 Ilmastonmuutos

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toimenpide Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjavedensuojelussa ja vesihuollossa on täydentävä toimenpide ja kattaa ilmastonmuutokseen liittyvien kuivuuden sekä tulvien huomioimisen. Toimenpide on suunnattu sellaisille alueille, joilla tulvat tai kuivuus ovat riski vesihuollon toimivuudelle ja voivat sattuessaan aiheuttaa ongelmia veden laadussa tai määrässä pohjavesialueilla. Käytännön toimenpiteinä on vedenottoon käytettävien kaivojen siirtämistä, syventämistä, tiivistämistä ja kansiosien korottamista erityisesti tulvariskialueilla sekä esimerkiksi varavoiman hankinta sähkökatkojen varalle. Päävedenottamoilla tai alueellisesti keskeisillä ottamoilla varavoiman pitäisi olla kiinteä osa järjestelmää ja sen toiminta tulisi varmistaa säännöllisin testauksin. Varavoimakoneiden ja ottamoille tehtävien liittymien olisi hyvä olla koko maakunnan alueella keskenään yhteensopivia, jotta varavoimakoneiden yhteiskäyttö olisi mahdollista. Toimenpide voi käsittää myös varautumissuunnitelman päivittämisen esimerkiksi varavedenhankinnan kannalta.

Toisella suunnittelukaudella pohjavesien osalta esitettiin Riihimäen Herajoen pohjavesialueelle toimenpidettä Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjavedensuojelussa ja vesihuollossa. Toimenpide on toteutettu Riihimäen Veden toimesta parantamalla tulvien varalta vedenottokaivojen rakenteita ja rakentamalla uusi vedenottamon kaivo kauemmaksi Herajoesta.

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle Sään ääriolosuhteisiin varautumista pohjavedensuojelussa ja vesihuollossa esitetään Iitin Arolahden ja Tillolan pohjavesialueille (taulukko 7).

Taulukko 7. Ilmastonmuutokseen varautumisen vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Hämeessä kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina

2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

vuodessa

(1000 €)

Vuosikustannus

1000 (€)

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjavedensuojelussa ja vesihuollossa (pohjavesialueiden lkm.)

2

40

0

3

Ohjauskeinona esitetään Kuivuusriskien hallintasuunnitelmien edistämistä. Muuttuvat ilmasto-olosuhteet ovat lisänneet kuivia kausia ja aiheuttanut kaivojen kuivumista ja paikoin ongelmia vedenjakelussa. Varsinais-Suomessa on parhaillaan käynnissä PILOT-hanke (LOSSI), jossa kehitetään kuivuusriskien hallintajärjestelmän mallia, jota on tarkoitus pystyä hyödyntämään myös muualla Suomessa sen valmistuttua. Ohjauskeino edistää tehokkaasti toimenpiteitä ”Sään ääriolosuhteisiin varautuminen” ja ”Kestävä vedenhankinta”.