10.2.11 Yhdyskunnat ja haja-asutus

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella esitettiin toimenpiteenä yhdyskuntien viemärirakenteiden (pumppaamot ja putket) kunnon tarkastusta kahdelle pohjavesialueelle (Iitin Kausala ja Tillola, yhteensä 5 km). Toimenpide on toteutunut osittain.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamista esitetään Hämeenlinnan Nummen pohjavesialueen arviolta 40 viemäriverkostojen ulkopuolella oleville kiinteistölle ja erityisesti vedenottamon vaikutusalueelle. Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamistoimenpiteen osalta otetaan huomioon kaikki ne kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät, jotka tehostetaan vuosien 2022–2027 aikana nykylainsäädännön vaatimusten edellyttämälle tasolle. Iitin osalta esitetään toimenpiteenä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien kartoitusta. Haja-asutuksen pohjavesiin kohdistuvat kustannukset sisältyvät pintavesipuolella esitettyihin kustannuksiin, joten niitä ei esitetä pohjavesipuolella.

Viemärien vuotovesien vähentämistä ja suunnitelmallista sekaviemäröinnistä luopumista esitetään Iitin Tillolan pohjavesialueelle. Toimenpiteiden kustannukset esitetään pintavesien toimenpiteiden kautta.

Maankäytön suunnittelu on keskeinen pohjavedensuojelun ohjauskeino (taulukko 15). Maankäytön suunnittelulla ohjataan pohjaveden laatua uhkaavat toiminnot pohjavesialueiden ulkopuolelle ja turvataan hyvä määrällinen tila esimerkiksi hulevesisuunnittelulla.

Taulukko 15. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen pohjaveden suojelua edistävät ohjauskeinot hoitokaudelle 2022–2027.

Ohjauskeino

Ohjauksen vastuutaho

Yhteistyötahot

Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla

Maakunnat ja kunnat

ELYt

Öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisääminen pohjavesialueilla kotitalousvähennysten avulla

Kunnat

Toiminnanharjoittajat / ELYt

Pohjavesialueilla sijaitsevien hautausmaiden saattaminen ympäristödiplomin alaisiksi

Kirkkohallitus

ELYt, YM

 

Kotitalousvähennysten piiriin kuuluu nykyään lämmitysjärjestelmän uusiminen, parantaminen ja korjaaminen sekä tällaisen asentaminen ja vanhan purkaminen. Öljysäiliöt pohjavesialueilla, etenkin vanhat ja huonokuntoiset, ovat riski pohjaveden laadulle, joten öljysäiliöiden tarkastukset, uusimiset ja poistamiset edistävät pohjavedensuojelua.

Hautausmaiden ympäristödiplomit myönnetään seurakunnille. Hämeessä hautausmaita sijaitsee 19 pohjavesialueella. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa on annettu ohjeita hautausmailla käytetyistä torjunta-aineista ja lannoitteista sekä muista pohjaveden suojelun kannalta oleellisista seikoista, joten ympäristödiplomin käyttöönotto edistää pohjaveden suojelua.