15.2.4 Turvetuotanto

Turvetuotannon vaikutukset vesistössä näkyvät kiintoaineen ja humuksen aiheuttamana vesistön nuhraantumisena, joka vaikuttaa niin vesistön virkistyskäyttöarvoihin kuin eliöstöön. Lisäksi turvetuotanto aiheuttaa ravinnekuormitusta, joka näkyy rehevöitymisenä. Vaikutusten pysyvyys ja merkittävyys riippuu vesistön herkkyydestä ja mm. virtausolosuhteista. Toiminta tapahtuu tyypillisesti pitkän aikaa samassa paikassa, jolloin vesistövaikutuksetkin voivat kertyä pitkän ajan kuluessa. Turvetuotannon vesistökuormitukseen ja vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuuteen vaikuttavat voimakkaasti sateet ja vesien hallinta tuotantoalueilla. Turvetuotanto muuttaa alueen hydrologiaa pysyvästi ja jälkikäyttövaiheessa kuormitus voi olla väliaikaisesti alkuperäistä suurempaa riippuen käyttömuodosta.

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Vesienhoidon toisen suunnittelukauden 2016–2021 toimenpiteet ja niiden toteuma Hämeessä on esitetty taulukossa 28. Hämeessä ei ole otettu merkittävää määrää uusia soita tuotantoon. Kaikilla tuotannossa olevilla soilla on käytössä vesiensuojelun perusrakenteiden lisäksi pintavalutuskenttä, kosteikko tai pienkemikalointi. Monet turvetuotannon vesiensuojeluun liittyvät tavoitteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet ensimmäisellä vesienhoitokaudella. Kokonaisuudessa turvetuotannon vesistövaikutuksissa ei kuitenkaan arvioida tapahtuneen suurta muutosta suunnittelukaudella.

 

Taulukko 28. Turvetuotantoon liittyvät vesienhoidon toimenpiteet suunnittelukaudelle 2016–2021 ja niiden toteumatilanne 2018.

Toimenpide

Yksikkö

Suunniteltu 2016 - 2021

Toteutunut 2016 - 2018 yhteensä suunnittelualueilla

Toteumaprosentti

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

ha tuotanto-aluetta

343

252

73

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotanto-aluetta

347

347

100

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotanto-aluetta

231

210

91

Pienkemikalointi, kesä

ha tuotanto-aluetta

84

83

99

Pienkemikalointi, ympärivuotinen

ha tuotanto-aluetta

142

88

62

Turvetuotannon vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotanto-aluetta

938

813

87

Turvetuotantoalueen virtaaman säätö

ha tuotanto-aluetta

170

84

49

 

Esitykset toimenpiteiksi vuosille 2022–2027

Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön periaatteen (BEP) soveltamista. Turvetuotantoalueilla BAT määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon tuotantoalueen erityisolosuhteet sekä jäljellä oleva käyttöikä. Tuotantoalueen eristysojitus, sarkaoja-altaat, lietteenpidättimet sekä mitoitusohjeet täyttävät laskeutusaltaat padottavine rakenteineen ja pintapuomeineen kuuluvat kaikkien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun perusrakenteisiin. Vesiensuojelun perusrakenteet eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä, vaan niiden lisäksi tarvitaan tehokkaampia vesien käsittelymenetelmiä. (Talukko 29). Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella uusilla tuotantoalueilla parasta käyttökelpoista tekniikkaa ovat ympärivuotinen pintavalutus, ympärivuotinen kemikalointi tai näiden yhdistelmä. Vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelua pyritään tehostamaan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä pintavalutuskentällä.

Mikäli pintavalutuskenttää ei voida rakentaa, vesiensuojelua tehostetaan virtaaman säädöllä, kasvillisuuskentällä/kosteikolla, kemikaloinnilla tai yhdistämällä erilaisia vesiensuojeluratkaisuja. Vesiensuojelutoimet ja niiden tehostamistarve ratkaistaan tapauskohtaisesti lupamenettelyn yhteydessä ottaen huomioon myös sekä tuotantoalueen ja sen vaikutusalueen erityispiirteet kuten esimerkiksi Natura-alueet.

Hämeessä turvetuotannon vesiensuojelun tehostaminen suunnittelukaudella 2022–2027 tapahtuu pääosin muihin perustoimenpiteisiin lukeutuvilla toimenpiteillä, koska ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen soveltamista. Turvetuotannon vesiensuojelun tehostamisessa on tärkeää hyödyntää myös juuri päättyneiden sekä parhaillaan menossa olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia hyvistä vesiensuojelukäytännöistä ja uusista vesiensuojelumenetelmistä.

 

Taulukko 29. Turvetuotantoon liittyvät vesienhoidon toimenpiteet ja tavoitteet vuosille 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Suunnittelualue

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

52

Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

52

Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

121

Kokemäenjoen alaosa - Loimijoki

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen.

ha tuotantoaluetta

69

Kokemäenjoen alaosa - Loimijoki

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

232

Kokemäenjoen alaosa - Loimijoki

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

82

Kokemäenjoen alaosa - Loimijoki

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

369

Kokemäenjoen alaosa - Loimijoki

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

9

Sysmän reitti

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

58

Sysmän reitti

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

67

Sysmän reitti

Virtaaman säätö

ha tuotantoaluetta

28

Sysmän reitti

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen.

ha tuotantoaluetta

27

Uudenmaan alue

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

27

Uudenmaan alue

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

125

Vanajan reitti

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen.

ha tuotantoaluetta

18

Vanajan reitti

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

187

Vanajan reitti

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

330

Vanajan reitti

 

Toimenpiteiden arvioidut kustannukset

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toimenpiteen kuoletusajat) on päivitetty sekä uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot (Taulukko 30). 

 

Taulukko 30. Turvetuotannon vesienhoidon toimenpiteet ja arvioidut kustannukset vuosille 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

Yksikkö

Investointikustannukset 2022-2027 (1000 e)

Käyttökustannukset/vuosi (1000 e)

Kokonaiskustannus/vuosi (1000 e)

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

246

ha tuotanto-aluetta

0

9

9

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen.

114

ha tuotanto-aluetta

0

24

24

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

480

ha tuotanto-aluetta

24

18

20

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

140

ha tuotanto-aluetta

0

6

6

Vesiensuojelun perusrakenteet

820

ha tuotanto-aluetta

0

85

85

Virtaaman säätö

28

ha tuotanto-aluetta

0

0,2

0,2