10.2.9 Teollisuus ja muut toiminnanharjoittajat

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Edellisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa esitettiin teollisuuden tai muun toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun aloittamista tai laajentamista kymmenelle pohjavesialueelle. Kahdeksalla alueella on tehty pohjavesitarkkailua joko kertaluonteisesti tai alueella on käynnistynyt jatkuva tarkkailu. Iitin Arolahden ja Tillolan pohjavesialueilla toimenpide ei ole toteutunut. Lisäksi toimenpiteenä esitettiin perustilaselvitystä teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti Tillolan pohjavesialueelle (1 kohde). Toimenpide ei ole toteutunut. Toimijoiden ympäristölupatarpeen harkintaa teollisuudessa, yritystoiminnassa ja varastoinnissa esitettiin Arolahden ja Tillolan pohjavesialueille (2 kohdetta), mutta nämäkään toimenpiteet eivät ole toteutuneet.

Uudet riskiä aiheuttavat teollisuus- ja yritystoiminnot on pääosin pystytty ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle valvonnallisin keinoin. Paine erilaisten riskitoimintojen sijoittamiselle pohjavesialueille on kuitenkin merkittävä, mikä johtuu yhdyskuntarakenteen keskittymisestä etenkin ensimmäisen Salpausselän alueelle. Yksittäisilläkin pohjaveden suojelua edistävillä toimenpiteillä, kuten sijainninohjauksella tai rakenteellisten suojausten toteuttamisella, on vaikutusta pohjaveden suojelussa ja pohjaveden laadun turvaamisessa.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Teollisuuden ja muun toiminnanharjoittamisen toimenpiteistä ympäristölupatarpeen harkinta ja lupaehtojen päivittäminen on yhdistetty samaan toimenpiteeseen. Teollisuuden, yhdyskuntien tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkintaa tai lupaehtojen päivittämistä pohjaveden suojelun kannalta esitetään Lahden, Salpakankaan, Hätilännummen, Hauskalankangas B:n ja Arolahden pohjavesialueille (taulukko 14). Kyseessä on mahdollinen lupaehtojen päivittäminen seurantatulosten perusteella.

Taulukko 14. Yhdyskuntien ja teollisuuden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Hämeessä vesienhoitoalueella 2022–2027.

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpito-kustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Teollisuuden, yhdyskuntien tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta (pohjavesialueiden lkm.)

5

3

2

3

 

Ohjauskeinona esitetään Lupaa edellyttävien toimintojen valvonnan tehostamista. Myös valvontoihin käytettävät resurssit on turvattava.

Kunta ja/tai ELY-keskus vastaavat ympäristölupatarpeen harkinnasta tai lupaehtojen päivittämisestä pohjaveden suojelun kannalta.