3.7 Energiantuotanto

Tiedossa olevilla energiantuotannon muutoksilla ei arvioida olevan vesistökuormitusta merkittävästi lisääviä vaikutuksia. Puubiomassan tehostunut keruu voi aiheuttaa jonkin verran paikallista kuormituslisäystä, mutta metsätalouden vesiensuojelutoimenpitein vesistövaikutukset jäänevät vähäisiksi.