10.2.3 Maa-ainesten ottaminen

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella pohjavesien osalta esitettiin Jokioisten Murronkulman pohjavesialueelle toimenpidettä Toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun aloittaminen tai laajentaminen. Toimenpide on käynyt tarpeettomaksi, sillä maa-ainesten otto ei ole enää alueella käynnissä. Hämeen ELY-keskus on tehnyt alueella satunnaista pohjavesitarkkailua. Iitin Tillolan pohjavesialueelle esitettiin toimenpidettä Maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus. Toimenpide ei ole toteutunut.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle ei esitetä maa-ainesten ottoon kohdistuvia toimenpiteitä yhdellekään pohjavesialueelle.

Maa-ainestenoton ohjauskeinoja ovat Lupaa edellyttävien toimintojen ja lupaehtojen valvonnan tehostaminen pohjavesialueilla sekä Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelun avulla.