16.1.1 Kustannusten arviointiperusteet

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toimenpiteen kuoletusajat) on päivitetty sekä uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot. 

Toiseen suunnittelukauteen 2016–2021 verrattuna kuhunkin sektoriin liittyvien seurantojen ja tarkkailujen kustannukset on otettu paremmin huomioon. Samoin on mahdollisuuksien mukaan eroteltu vesiensuojeluun liittyvien toimenpiteiden kustannukset kaikkien ympäristönsuojeluun ja lupaehtojen toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden kustannuksista. (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas -> Kustannusten arvioinnin perusteet)

Taulukkoon 41 on koottu vesienhoidon suunnittelukauden 2022–2027 toimenpiteiden kokonaiskustannukset sekä vuosittaiset kustannukset pinta- ja pohjavesien osalta.

 

Taulukko 41. Pinta- ja pohjavesille esitettyjen toimenpiteiden sektorikohtaiset kustannusarviot vuosille 2022–2027.

Sektori

Investointikustannukset 2022–2027 (1000 e)

Käyttökustannukset vuodessa (1000 e)

Kokonaiskustannukset vuodessa (1000 e)

Yhdyskuntien jätevedet

60 420

51 517

54 960

Haja-asutuksen jätevedet

82 476

5 733 

10 737 

Turvetuotanto

24

142

144

Vesiviljely

11 000

23

1 345

Maatalous

32 756

28 133

32 057

Metsätalous

3 748

143

468

Vesistöjen kunnostus säännöstely ja rakentaminen

27 644

2 873

 

4 822

Teollisuus

0

0

0

Pohjaveden suojelusuunnitelmat, tilan seuranta ja selvitykset yms.

1 888

0

227

Pilaantuneet maa-alueet

3 342

40

222

Liikenne

7 500

268

675

Ilmastonmuutos

40

0

3

Kaikki yhteensä

223 358

88 605

104 987