7.7 Pilaantuneet maa-alueet

Maaperän pilaantuminen voi johtua alueella aikaisemmin harjoitetusta tai nykyisin harjoitettavasta toiminnasta. Ympäristölle haitalliset aineet voivat joutua maaperään pitkän ajan kuluessa tai äkillisesti onnettomuuksien seurauksena. Pilaantuneesta maaperästä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä selvästi rajattavissa olevaa aluetta.

Riski maaperän pilaantumiseen liittyy usein tiettyihin toimintoihin kuten polttoaineen jakeluun ja varastointiin, sahoihin ja kyllästämöihin, kaatopaikkoihin, ampumaratoihin, puutarhoihin, romuttamoihin sekä kemiallisiin pesuloihin. Pohjavesialueilla sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet ovat ongelmallisia, sillä riski haitta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen on suuri. Monia terveydelle haitallisia yhdisteitä voi liueta maaperästä pohjaveteen jopa vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi pohjavedessä voi esiintyä torjunta-aineita, joiden käyttö ja myynti on lopetettu jopa vuosikymmeniä sitten. Todetut torjunta-aineet ovat olleet laajasti käytössä eri tarkoituksissa. Pohjaveteen päästyään torjunta-aineet saattavat myös kulkeutua pitkiäkin matkoja, mikä tekee päästölähteen paikantamisesta hankalaa.

Kohteesta riippuen pilaantuneet maa-alueet voivat sisältää esimerkiksi öljyjä, raskasmetalleja, arseenia, polyaromaattisia hiilivetyjä, polykloorattuja bifenyylejä (PCB), kloorifenoleita, dioksiineja ja furaaneja sekä torjunta-aineita.

Ympäristöhallinnon Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) on koottu tietoja maa-alueista, joilla on ollut tai on edelleen sellaista toimintaa, josta maaperään voi joutua haitallisia aineita. Näillä alueilla pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tulee yleensä ajankohtaiseksi, kun alueella ympäristöä mahdollisesti pilannut toiminta päättyy tai kun alueen maankäyttö muuttuu. Pilaantuneeksi epäilty alue voi olla myös yritys- tai kiinteistökauppojen kohteena, tai ympäristössä on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tai haitallisia vaikutuksia. Maaperän tilan tietojärjestelmä sisältää tietoja mahdollisesti pilaantuneista, pilaantuneiksi todetuista, puhdistetuista ja puhtaaksi todetuista alueista.

Hämeessä on maaperän tilan tietojärjestelmässä noin 2 100 kohdetta. Näistä pohjavesialueilla sijaitsevia kohteita on kaikkiaan 777 (kuva 10). Selvitystarve-lajiin kuuluvia kohteita on 226, arviointitarve-lajiin kuuluvia kohteita 22 ja puhdistustarve-lajiin kuuluvia kohteita 1. Toimivia kohteita Hämeen pohjavesialueilla on 320. Lisäksi maaperän tilan tietojärjestelmään on merkitty yhteensä 208 kohdetta, joilla ei ole puhdistustarvetta. (Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI, tilanne 5/2021).

Kartta, jossa on esitetty kaikki maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet Hämeen pohjavesialueilla.

Kuva 10. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet Hämeen pohjavesialueilla.