7.5 Metsätalous

Metsätalouden toimenpiteistä lähinnä hakkuut ja maanmuokkaus lisäävät valumavesien määrää ja mahdollisesti myös ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Ojitukset saattavat vaarantaa pohjaveden laatua etenkin alueilla, joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa ja laskea pohjaveden pintaa pohjavesialueiden reunavyöhykkeillä tehtävien ojitusten seurauksen. Hakkuut voivat aiheuttaa pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoamista. Metsätalouden vaikutuksia pohjaveteen on toistaiseksi seurattu vähän.

Vuonna 2013 hyväksytyissä Metsätalouden vesiensuojelusuosituksissa on annettu pohjavesialueilla toimiville suosituksia kunnostusojituksiin, maanmuokkaukseen, kannonnostoon, lannoitukseen ja tienrakentamiseen (Joensuu ym. 2012). Pohjavesialueille suositellaan vain kevennyttyä maanmuokkausta ja pohjavesialueilla olevia alueita ei lannoiteta.

Hämeen pohjavesialueiden pinta-alasta on metsää noin 61 % (CORINE maanpeite 2018-aineisto).