4.3 Vesihuollon strategiat ja toimenpideohjelmat

Läntisen sekä eteläisen ja itäisen Suomen alueille laaditaan vuoteen 2050 ulottuvat vesihuoltostrategiat. Strategiatyön tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat ja ohjelmat, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7–10 vuoden ajanjaksoille. Vesihuoltostrategiat toimenpideohjelmineen valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiaa päivitettiin vuoden 2021 aikana. Työ käsittää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueet ja se ulottuu vuoteen 2030. Strategia laaditaan yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten sekä muiden vesihuoltotoimijoiden kanssa.  Strategian tavoitteena on tunnistaa eri vesihuollon toimijat, toimijoiden vastuut ja velvoitteet sekä merkitys osana haja-asutuksen vesihuoltoketjua. Strategiassa esitetään myös toimijakohtaisia suosituksia, joita toteuttamalla saadaan mahdollisimman hyvin hoidettu haja-asutuksen vesihuolto vuoteen 2030 mennessä. Työn lopputuloksena valmistuu strategia-asiakirja, jossa kuvataan myös Hämeen haja-asutuksen vesihuollon visio vuoteen 2030. Strategia tukee osaltaan mm. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteita.