16.3.1 Pintavedet

Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että pintavesien tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen 2015 mennessä saavutetaan vähintään hyvä tila kaikissa pintavesissä. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesistöillä tavoite suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisillä alueilla tulee lisäksi ottaa huomioon erillislainsäädännöstä seuraavat tavoitteet.

Jos hyvää tilaa tai hyvää saavutettavissa olevaa tilaa ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä, tavoiteaikataulua voidaan pidentää vuoden 2021 tai 2027 loppuun asti. Poikkeamat on perusteltava ja perusteena voi olla joko tekninen kohtuuttomuus, taloudellinen kohtuuttomuus tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus. Taloudellisen perusteen käyttäminen edellyttää erillisiä taloustarkasteluja, joita vesienhoitosuunnitelman laatimisessa ei ole ollut käytettävissä. Poikkeamat on pääosin perusteltu teknisellä kohtuuttomuudella tai luonnonolosuhteiden kohtuuttomuudella.

Tavoitetila eli hyvä tai erinomainen ekologinen tila on saavutettu 115 vesimuodostumassa. Hämeessä on 74 hyvässä tilassa olevaa ja 41 erinomaisessa tilassa olevaa vesimuodostumaa.

Hämeen vesimuodostumien poikkeamat tilatavoitteista on esitetty liitteissä 5a ja 5b. Taulukoissa on esitetty myös ne laatutekijät, joiden vuoksi tilatavoitteeseen ei päästä. Hämeessä 90 vesimuodostuman hyvä ekologinen tila tavoitetaan viimeistään vuonna 2027 ja viiden vesimuodostuman hyvä ekologinen tila on mahdollista tavoittaa vasta vuoden 2027 jälkeen.

Selvästi suurin syy poikkeamien käyttöön on suuresta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Erityisesti peltoviljelystä johtuvaa ravinnekuormitusta ei ole mahdollista vähentää riittävästi vaaditussa aikataulussa. Kuormituksen tehokkaampi vähentäminen edellyttää uusien ohjauskeinojen ja menetelmien kehittämistä.

Vaikka toimenpiteet ehdittäisiinkin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa vesistöissä vasta pitkän ajan kuluttua. Ekosysteemitason muutokset ovat hitaita. Lisäksi useiden järvien sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia. 

Myös vesistöjen rakentaminen ja vaellusesteet ovat monessa tapauksessa syynä jatkoajan tarpeeseen. Laajamittaisen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten toimet eivät ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa hyvälle tai erinomaiselle tasolle kolmannenkaan suunnittelukauden loppuun mennessä.

Hämeessä ei ole tarvetta käyttää alennettuja tilatavoitteita.

Pintavesien kemialliseen tilaan vaikuttaa erityisesti bromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin asettaminen vesifaasista ahveneen. Kriteeri on huomattavasti tiukempi kuin veteen asetettu ympäristönlaatunormi, johon aiemmat arviot perustuivat. Tähän aineryhmään kuuluvien yhdisteiden käyttö on kielletty, mutta niitä on kaikkialla ympäristössä. Aineet hajoavat hitaasti luonnossa eikä keinoja tai toimenpiteitä yhdisteen poistamiseksi vesistöistä ole. Bromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylitysten takia hyvän kemiallisen tilan saavuttamista lykätään kaikissa Hämeen vesimuodostumissa (221 kpl) vuoteen 2027.

Kolmannella kaudella elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy joko mittausten, laskeumaan perustuvan kohonneen riskin takia tai asiantuntija-arviona 142 muodostumassa. Yli 90 % ilmaperäisestä Suomen elohopealaskeumasta tulee kaukokulkeutumana rajojen ulkopuolelta. Vaikka laskeuma Suomessa on pienentynyt EU:n alueen päästövähennysten johdosta, ei tämä näy kalojen elohopeapitoisuudessa pitkään aikaan, sillä maaperään on varastoitunut valtaosa sinne tulleesta elohopeasta. Elohopealaskeuman hallinta vaatii kansainvälisiä toimia ja edellyttää aikataulusta poikkeamista useilla vesimuodostumilla. Muutos on hidas.

Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan jossain määrin vaikuttaa maaperässä olevan elohopean metyloitumiseen ja siten välillisesti huuhtoutuvan metyylielohopean määrään. Muutokset ovat kuitenkin hitaita ja elohopeaa on maaperässä luontaisesti. Ainekohtaisen tavoitteen saavuttamista myöhennetään vuoteen 2027 luonnonolosuhteiden takia.