Liite 2. Pohjavesien toimenpiteet vuosille 2022–2027

 

Sektori 

Toimenpiteen nimi 

Toimenpidetyyppi 

Toteutusvastuu/ yhteistyötahot 

Toteutumisen seuranta/ tiedon saanti 

Ilmastonmuutos 

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa 

Täydentävä toimenpide 

ELY-keskus, vesihuoltolaitokset ja kunnat 

ELY-keskus kokoaa tiedot tehdyistä toimenpiteistä 

Liikenne 

Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta 

Muu perustoimenpide 

Finavia 

ELY-keskus kokoaa tiedot tehdyistä toimenpiteistä 

Liikenne 

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta 

Muu perustoimenpide 

ELY-keskus (tiet), Väylävirasto (radat), kunnat 

ELY-keskus/ Väyläviraston tierekisteri ja tiedot toteutetuista hankkeista, alueurakoiden raportointijärjestelmä (AURA)/ tiesuolariskirekisteri 

Maa-aineksen ottaminen 

Maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus 

Täydentävä toimenpide 

Kunta (isännättömät alueet) 

ELY-keskus kerää tiedot/tallennetaan POVET-järjestelmään hankkeina 

Maa-aineksen ottaminen 

Soranottoalueiden kunnostustarpeen arviointihanke (SOKKA) 

Täydentävä toimenpide 

Kunta/maakunta, ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Maa-aineksen ottaminen 

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI) päivittäminen 

Täydentävä toimenpide 

Kunta/maakunta, ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Maatalous 

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet 

Täydentävä toimenpide 

Toiminnanharjoittaja 

Ruokaviraston tukisovellus 

Metsätalous 

Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla 

Täydentävä toimenpide 

Metsänomistaja/ toiminnanharjoittaja 

ELY-keskus kerää tiedot Suomen metsäkeskuksesta ja Metsähallitukselta 

Pilaantuneet maa-alueet 

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla 

Täydentävä toimenpide 

Aiheuttaja, kiinteistönhaltija, kunta 

MATTI-järjestelmä 

Pilaantuneet maa-alueet 

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen 

Muu perustoimenpide 

Aiheuttaja, kiinteistönhaltija, kunta 

MATTI-järjestelmä 

Pilaantuneet maa-alueet 

Historiaselvitys alueella sijanneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista 

Täydentävä toimenpide 

Kunta/vesilaitos, ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset 

Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus 

Täydentävä toimenpide 

Vesilaitos, ELY-keskus, kunta, GTK, toiminnanharjoittajat 

ELY-keskus/tallennetaan hankkeena POVET-järjestelmään ja/tai GTK:n lähdepalveluun 

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset 

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen 

Muu perustoimenpide 

Kunta/ vesilaitos, ELY-keskus, toiminnanharjoittajat 

ELY Y-vastuualue kerää tiedot 

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset 

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen 

Muu perustoimenpide 

Kunta/ vesilaitos, ELY-keskus, toiminnanharjoittajat 

ELY Y-vastuualue kerää tiedot 

Teollisuus 

Teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta 

Perustoimenpide 

Kunta, ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Teollisuus 

Perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti 

Perustoimenpide 

Toiminnanharjoittaja 

ELY-keskus kerää tiedot 

Turkistuotanto 

Maaperän ja pohjaveden puhdistaminen vanhoilla turkistuotantoalueilla 

Muu perustoimenpide 

Toiminnanharjoittaja 

ELY-keskus kerää tiedon turkistuottajilta ja kunnilta 

Turkistuotanto 

Toimintansa lopettaneiden ja lopettavien tarha-alueiden pohja-vesivaikutusten selvittäminen ja riskinarvio 

Täydentävä toimenpide 

Toiminnanharjoittaja 

ELY-keskus kerää tiedon turkistuottajilta ja kunnilta 

Vedenotto 

Vedenottamon suoja-alueen perustaminen 

Muu perustoimenpide 

Vedenottaja 

Vesilaitos, ELY-keskus 

Vedenotto 

Vedenottamon suoja-aluerajausten tai määräysten päivittäminen 

Muu perustoimenpide 

Vedenottaja 

Vesilaitos, ELY-keskus 

Vedenotto 

Vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) 

Muu perustoimenpide 

Vedenottaja 

Vedenottaja/ ELY-keskus 

Vedenotto 

Kestävä vedenhankinta 

Muu perustoimenpide 

Vesilaitos, kunnat/ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Vedenotto 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen pohjavesialueella 

Perustoimenpide 

Vesilaitos, kunnat/ELY-keskus 

ELY-keskus kerää tiedot 

Yhdyskunnat 

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen pohjavesialueella 

Perustoimenpide 

Toiminnanharjoittaja 

ELY-keskus kerää tiedot