Liite 3. Vuosille 2022–2027 esitetyt pohjavesiin liittyvät ohjauskeinot ja niiden vastuutahot

 

Ohjauskeino 

Mitä toimenpiteitä edistää? 

Onko yli TPO tavoitteiden 

Seurantaindikaattori 

Kokonais-kustannukset €   (2022–2027) 

Päävastuutaho 

Muut vastuutahot 

Tehostetaan lupaa edellyttävien toimintojen valvontaa pohjavesialueilla 

 

kyllä 

Käyttöönotettujen työkalujen lkm. 

200 000 –  
500 000 

Kunnat ja ELY-keskukset 

Toiminnanharjoittajat 

Kehitetään kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa priorisoimalla kunnostustoimintaa ja resursseja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille 

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen 

ei 

Huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla toteutettujen PIMA-kunnostusten lukumäärä 

alle 50 000 

YM 

SYKE, ELY-keskukset, Kuntaliitto, teollisuus, toiminnanharjoittajat 

Pohjavesialueilla sijaitsevien hautausmaiden saattaminen ympäristödiplomin alaisiksi 

 

kyllä 

Uusien ympäristödiplomin alaisten hau-tausmaiden lukumäärä 

100 000 –  
200 000 

Kirkkohallitus 

ELY-keskukset, YM 

Öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisääminen pohjavesialueilla kotitalousvähennysten avulla 

 

kyllä 

Pohjavesialueilla toteutuneet öljylämmityksestä pois siirtymiset (lkm.) 

500 000 –  
1 000 000 

Kunnat 

Toiminnanharjoittajat / ELY-keskukset 

Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa 

 

kyllä 

Seurannan kattavuuden parantuminen, asemien ja havaintojen lukumäärä kasvu 

500 000 –  
1 000 000 

YM, MMM 

SYKE, ELY-keskukset, vesihuoltolaitokset, toiminnanharjoittajat (kaikki sektorit) 

Pohjavesien suojelu maankäytön suunnitte-lulla 

 

kyllä 

Pohjaveden tilaa heikentävien tekijöiden muutos pohjavesialueella 

100 000 – 
200 000 

Maakunnat ja kunnat 

ELY-keskukset 

Turvataan riittävät resurssit suojelusuunnitelmien laatimisille ja päivittämiselle ja edistetään niiden toimeenpanoa sekä seurantaryhmien toimintaa 

Suojelusuunnitelmien laatiminen, Suojelusuunnitelmien päivittäminen 

ei 

Toteutuneiden suojelusuunnitelmien määrä 

5 – 10 milj. 

YM 

ELY-keskukset, kunnat, Kuntaliitto, VVY, maakuntien liitot, toiminnanharjoittajat, vesiensuojeluyhdistykset, vesihuoltolaitokset, Valvira 

Suojavyöhykkeiden määrittäminen vedenottamoiden riskienhallintakeinona 

Vedenottamon suoja-alueen perustaminen, Vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittäminen 

ei 

Käynnistettyjen hankkeiden lkm., Valmistuneiden ja käyttöön otettujen ohjeiden lkm. 

200 000 – 
500 000 

MMM, YM, STM 

ELY-keskukset, SYKE, Kunnat, vesihuoltolaitokset, Kuntaliitto 

Kuivuusriskisuunnitelmien edistäminen 

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen, Kestävä vedenhankinta 

ei 

Valmistuneiden ja käyttöön otettujen ohjeiden lkm. 

200 000 – 
500 000 

MMM 

ELY-keskukset 

Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla 

 

kyllä 

Käynnistettyjen hankkeiden lkm., Valmistuneiden ja käyttöön otettujen ohjeiden lkm. 

100 000 – 
200 000 

YM 

Yliopistot, SYKE, ELY-keskukset, Metsähallitus, vesiensuojeluyhdistykset