17.1.2 Pintavedet

Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelmassa on pintavesien osalta keskitytty pääasiassa ravinnekuormituksen vähentämiseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin, koska ulkoinen ravinnekuormitus on suurimmilta osin syynä alueen pintavesien hyvää huonompaan tilaan. Turve- ja metsävaltaisilla alueilla tarvitaan myös kiintoainekuormituksen vähentämistä. Lisäksi tulee toteuttaa monipuolisesti kunnostustoimenpiteitä niin sisäiseen kuormitukseen (järvet ja rannikkovedet) kuin hydro-morfologisiin muutoksiin (virtavedet) liittyen ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja ja parantaa mm. vesieliöstön lisääntymis- ja liikkumismahdollisuuksia. Tietyillä alueilla tulee myös vähentää happamista sulfaattimaista johtuvia haittoja (mm. metallikuormitus).

Taulukossa 17.2 on esitetty sektoreittain yhteenveto Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma-alueelle esitetyistä pintavesiin kohdistuvista vesienhoitotoimenpiteistä sekä kustannuksista. Vesienhoidon toimenpiteiden vuosikustannukset ovat toimenpideohjelma-alueella yhteensä noin 166 milj. €. Vesienhoidon investointikustannukset ovat vuosille 2022–2027 yhteensä noin 308 milj. €. Kustannukset ovat hyvin karkeita arvioita ja erityisesti kunnostustoimenpiteiden osalta tarkkoja kustannuksia on ollut mahdotonta arvioida kovin tarkasti etukäteen. Kokonaiskustannuksista puuttuvat kokonaan teollisuuden toimenpiteiden kustannukset (ei ole arvioitu toimenpiteittäin) ja yhdyskuntien osalta kustannukset on arvioitu vain osalle toimenpiteitä.

Taulukko 17.2. Yhteenveto sektorikohtaisista pintavesien vesienhoitotoimenpiteiden määristä ja kustannuksista toimenpiteittäin Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella vuosina 2022–2027.

Sektori ja toimenpide

Toimenpiteen määrä

Yksikkö

Investoinnit vuosina 2022–2027 (€)

Vuotuiset käyttö- ja ylläpito-kustannukset (€)

Kokonais-kustannus vuodessa (€)

Yhdyskunnat

 

 

 

 

 

Jätevesilaitosten käyttö ja ylläpito

559 286

asukasta

-

89 846 100

89 846 100

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

27

suunnitelmien

lkm

-

-

-

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen

10

suunnitelmien

lkm

-

-

-

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen

65

vesihuoltolai-tosten lkm

26 724 000

-

1 453 000

Jätevesilaitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen

107 485

lkm

-

1 289 800

1 289 800

Jätevesipuhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen

575

AVL

-

-

-

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen yhdyskuntajätevesistä Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin

6

laitosten lkm

-

-

-

Haja- ja loma-asutus

 

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

15 194

kiinteistöjen

lkm

-

5 854 700

5 854 700

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

22 308

kiinteistöjen

lkm

167 168 000

-

10 142 800

Teollisuus

 

 

 

 

 

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen

9

vesimuodos-tumien lkm

-

-

-

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

2

suunnitelmien

lkm

-

-

-

Kalankasvatus

 

 

 

 

 

Verkkokassilaitosten vesiensuojelun tehostamisen tarpeen arviointi lupien tarkistamisen yhteydessä

31

kpl

-

442 700

442 700

Koulutus ja neuvonta

22

hlöä/ vuosi

-

4 000

4 000

Turvetuotanto

 

 

 

 

 

Vesiensuojelun perusrakenteet

7 443

ha

344 600

774 100

798 300

Virtaaman säätö

7 399

ha

58 100

59 200

63 300

Pintavalutuskentät

5 335

ha

1 360 800

242 900

338 600

Kasvillisuuskentät/ kosteikot

1 643

ha

90 300

83 900

90 200

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen

226

ha

180 000

46 800

59 400

Pienkemikalointi, ympärivuotinen

26

ha

-

2 600

2 600

Kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi

77

ha

138 600

3 900

13 600

Kemikaloinnin puhdistusprosessiin ja sen rakenteisiin liittyvät tehostamistoimet

99

ha

1 950 000

-

137 200

Metsätalous

 

 

 

 

 

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

7 432

ha

557 400

37 200

85 600

Uudistushakkuiden suojakaistat

614

ha

2 637 100

33 800

262 700

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

2 216

ha/vuosi

-

17 700

17 700

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

60

kpl

108 000

-

9 400

Koulutus ja neuvonta

463

hlöä/ vuosi

-

83 300

83 300

Maatalous

 

 

 

 

 

Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala

10 000

ha

-

2 250 000

2 250 000

Suojavyöhykkeet

6 430

ha

-

2 251 000

2 251 000

Luonnonmukainen peruskuivatus

70

hankkeiden

lkm

2 625 000

-

227 900

Kosteikot

2 382

ha

26 709 000

1 095 700

3 414 700

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

63 020

ha

-

10 182 000

10 182 000

Talviaikainen kasvipeite

276 690

ha

-

13 835 000

13 835 000

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen

24 720

ha

-

865 200

865 200

Lannan prosessointi

369 217

m3/vuosi

3 000 000

738 400

998 900

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

69 200

ha

-

2 422 000

2 422 000

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

1 489

hlö/vuosi

-

789 200

789 200

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)

218 000

ha

53 914 000

-

11 691 500

Kerääjäkasvit

15 670

ha

-

1 567 000

1 567 000

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

3 400

ha

-

1 190 000

1 190 000

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla

60

ha

276 000

4 200

28 200

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

2 600

ha

-

387 400

387 400

Happamuuden torjunta

 

 

 

 

 

Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa

1 800

ha

547 400

151 200

198 700

Sulfaattimaiden riskikartoitus

11 650

ha/vuosi

-

291 300

291 300

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset

 

 

 

 

 

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

9

vesimuodos-tumien lkm

2 199 400

588 200

742 900

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

11

vesimuodos-tumien lkm

590 000

55 000

96 500

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (aluetoimenpide)

10

Kohteiden lkm

500 000

50 000

85 200

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

37

vesimuodos-tumien lkm

9 250 000

-

650 800

Joen elinympäristökunnostus

20

vesimuodos-tumien lkm

1 476 400

12 500

116 400

Puron elinympäristökunnostus

3

vesimuodos-tumien lkm

90 000

-

6 300

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (aluetoimenpide)

25

kohteiden

lkm

573 000

-

40 300

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet

47

rakenteiden

lkm

4 850 000

12 300

353 500

Säännöstelykäytännön kehittäminen

2

vesimuodos-tumien lkm

140 000

-

9 900

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen rannikkovesimuodostumissa

4

vesimuodos-tumien lkm

-

-

-

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

3

vesimuodos-tumien lkm

410 200

30 900

59 700

Yhteensä

 

 

308 467 300

137 590 200

165 745 800