7.2 Teollisuus ja yritystoiminta

Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesiriskit aiheutuvat yleisimmin haitallisten kemikaalien kuljetuksesta, varastoinnista ja käytöstä. Teollisuuteen liittyy usein myös laajojen maa-alueiden kattamista sekä rakentamalla että piha-alueiden päällystyksellä, jolloin luontainen pohjaveden muodostuminen vähenee ja syntyvät hulevedet voivat aiheuttaa riskiä. Tällaisia riskiä aiheuttavia toimintoja ovat mm. polttonesteiden jakelupaikat, sahat ja puunkyllästämöt, pesulat, metalli- ja kemianteollisuus. Ympäristön pilaantumisriskin vuoksi tällaisilta toiminnoilta edellytetään ympäristölupaa. Nykyisin pohjaveden määrälle tai laadulle mahdollista riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoiminta pyritään ohjaamaan jo maankäytön suunnittelulla pois pohjavesialueilta. Mikäli toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle on perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Tällöin toiminnanharjoittajilla on usein lupaan perustuva velvoite seurata pohjaveden laatua ja määrää.  

Pohjaveden pilaantumistapaukset ovat tavallisesti olleet seurausta viemäreiden ja säiliöiden vuodoista, kemikaalien käsittelyalueiden puutteellisesta suojauksesta ja jätevesien väärästä käsittelytavasta. Kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen myös tulipalojen seurauksena. Pohjavettä pilaavista aineista yleisiä ovat bensiinin lisäaineet, rasvanpoistoon käytetyt liuottimet, puutavaran kyllästysaineet sekä polttoöljy. 

Pohjavesialueilla sijaitsee myös taimi- ja kauppapuutarhoja. Tarhoilla varastoidaan ja käytetään lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita, joista osa saattaa huuhtoutua valuma- ja vajovesien mukana ympäristöön ja pohjaveteen. Viimeisten vuosikymmenien aikana kauppapuutarhojen lukumäärä on ollut laskussa, mutta puutarhojen kasvihuoneviljelyn kokonaispinta-ala on kasvanut.

Lounais-Suomessa etenkin Harjavallassa, Säkylässä, Eurassa, Turussa ja Laitilassa on keskittynyt laajoja teollisuusalueita tärkeille pohjavesialueille, muodostaen siten uhan pohjaveden laadulle (taulukko 7.2).

Taulukko 7.2. Pohjavesialueet, joilla teollisuuden- ja palveluiden alueita > 10 % pohjavesialueen pinta-alasta tai > 40 ha. Lähde: Corine2018-aineisto.

Kunta 

Pohjavesialue 

Pohjavesialueen pinta-ala (ha) 

Teollisuuden- ja palveluiden alueet (ha)  

Teollisuuden- ja palveluiden alueet (%) 

Honkajoki 

Honkolanmäki 

57 

15,8 

28 

Laitila 

Kovero 

142 

33,9 

24 

Salo 

Mustamäki 

74 

17,4 

23 

Laitila 

Palttila 

152 

32,8 

22 

Pori 

Noormarkun keskusta 

47 

9,9 

21 

Parainen 

Verkan 

13 

2,6 

21 

Turku 

Huhtamäki 

141 

25,0 

18 

Turku, Kaarina 

Kaarninko 

220 

37,2 

17 

Säkylä 

Honkala 

310 

42,0 

14 

Harjavalta 

Järilänvuori 

2401 

253,4 

11 

Eura 

Vaanii 

658 

63,2 

10 

Säkylä 

Uusikylä 

574 

46,6 

Oripää, Loimaa 

Oripäänkangas 

3125 

52,7 

Säkylä, Loimaa 

Säkylänharju-Virttaankangas 

8489 

53,1