1.1 Toimenpideohjelman tarkoitus ja laatiminen

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Vesienhoidossa otetaan huomioon myös merenhoidon, tulvariskien hallinnan sekä luonnonsuojelun tavoitteet.

Vesienhoitoa suunnitellaan vesienhoitoalueittain, joita on Manner-Suomessa viisi. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alue kuuluu Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Ensimmäiset vuoteen 2015 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat vahvistettiin valtioneuvostossa vuonna 2009 ja toiset vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2015. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat valmistellaan laajassa yhteistyössä ja eri yhteiskunnan tahoja kuullen. Toisen suunnittelukauden vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelmat löytyvät osoitteesta http://www.ymparisto.fi/lantinenvesienhoitoalue.

Suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Nyt päivitetyt toimenpideohjelmat ulottuvat vuoteen 2027 asti. Päivityksen yhteydessä on tehty väliarvio vesien tilasta ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alkuperäinen tavoite, pinta- ja pohjavesien hyvä tila, piti saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Joidenkin vesimuodostumien kohdalla on ollut mahdotonta saavuttaa vaadittavia tavoitteita esimerkiksi luonnonolojen vuoksi tai teknisistä syistä. Tällöin niiden osalta tavoitteiden saavuttamiseen on voitu esittää lisäaikaa aina vuoteen 2027 asti. Poikkeamia vuoden 2027 jälkeen on mahdollista tehdä tiettyjen kriteerien täyttyessä. Poikkeamia tarkastellaan kappaleessa 17.4. Tämä toimenpideohjelma sisältää yhteisen näkemyksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan pinta- ja pohjavesien suojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet esitellään pohjavesien osalta luvussa 11 ja pintavesien osalta luvussa 16.

Samanaikaisesti suunnittelun kanssa toteutetaan toisella suunnittelukaudella vahvistettuja toimenpiteitä sekä seurataan toimenpiteiden toteutumista. Vuoteen 2021 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toimeenpano on meneillään kaikilla toimintasektoreilla ja -alueilla. Toimenpiteiden seurannan tavoitteena on vesienhoitosuunnitelmien toteutumisen lisäksi saada lisää tietoa toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä ja kustannuksista. Näitä tietoja tarvitaan myös vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien päivittämiseen.

Vuosille 2016–2021 Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle laadittiin neljä pintavesien ja yksi pohjavesien toimenpideohjelma. Tällä kaudella nämä toimenpideohjelmat on koottu yhteen toimenpideohjelmaan, joka käsittää koko alueen. Toimenpideohjelma-alueen rajaus on pysynyt samana eli tässä toimenpideohjemassa tarkasteltavat pintavesien suunnittelualueet ovat samoja kuin toisen kauden pintavesien toimenpideohjelma-alueet, ja pohjavesien osalta tarkastelualueena on edelleen koko Varsinais-Suomi ja Satakunta.