11.2.4 Maatalous

Maatalouden toimenpiteet perustuvat suurelta osin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteisiin. “Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet” -toimenpide tarkoittaa peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesialueilla. Käytännössä toimenpiteenä voi olla esimerkiksi suojavyöhykkeet, kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto sekä maatalouden tilakohtainen neuvonta.

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä esitetään Lounais-Suomessa kahdelle pohjavesialueelle yhteensä 130 hehtaarille (taulukko 11.4). Lisäksi esitetään viidelle pohjavesialueelle kasvinsuojelulainsäädännön mukaista toimenpidettä kasvinsuojeluaineiden vähentämiseksi pohjavedestä, nitraattiasetuksen mukaisia toimenpiteitä yhdelle pohjavesialueelle sekä yhdelle pohjavesialueelle eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaisia toimenpiteitä.

Taulukko 11.4. Pohjavesiä koskevat maatalouden toimenpiteet kaudelle 2022–2027 (kustannukset sisältyvät pintavesien toimenpiteiden kustannuksiin, kpl 16.2.6).

Toimenpide (yksikkö)

Määrä

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet (pohjavesialueiden määrä)

5

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (pohjavesialueiden määrä)

1

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (pohjavesialueiden määrä)

1

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet (ha)

130

Yhteensä

 

 

Toteutus- ja seurantavastuut

Vastuu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Toiminnanharjoittajat vastaavat maataloudelle esitettyjen vesiensuojelutoimien käytännön toteutuksesta. Myös Ruokavirastolla, Aluehallintovirastoilla, ELY-keskuksilla, kuntien viranomaisilla ja neuvonta- ja tuottajajärjestöillä sekä tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli maatalouden vesienhoidon toimeenpanossa.

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan suurelta osin keskitetysti Ruokaviraston tukisovelluksesta. Kunkin vuoden toimenpiteiden määrätiedot ovat saatavilla seuraavan vuoden toukokuussa. Tiedot on järkevää kerätä keskitetysti ja jakaa suunnittelualueittain. Koulutuksesta ja neuvonnan järjestämisestä voidaan lisäksi tarvita tietoa suoraan koulutus- ja neuvontajärjestöiltä ja kunnilta sekä hankkeiden kautta.