7.9 Puolustusvoimien toiminta

Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat pohjavesiriskit liittyvät lähinnä poltto- ja voiteluaineiden varastointiin ja käsittelyyn, ampumaratojen raskasmetallipitoisuuksiin sekä ampuma-alueiden räjähdeainepitoisuuksiin. Pohjaveden tilaa voivat heikentää myös maastoajoihin liittyvien onnettomuuksien päästöt, ajoneuvojen huolto, räjähteiden käsittelyyn liittyvät päästöt, maaston muokkaus/maa-ainesten otto sekä jätevesien käsittely. 

Porin prikaatin Säkylän Huovinrinteen ja Kankaanpään Niinisalon toimipisteiden varuskunta-alueet sekä ampuma- ja harjoitusalueet sijaitsevat pohjavesialueilla. Varusmieskoulutuksen lisäksi Porin prikaatissa koulutetaan sotilaita kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Niinisalossa toimii myös räjähteiden koetoiminnasta vastaava Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen yksikkö.

Kankaanpään Pohjankankaalla puolustusvoimien toiminta keskittyy erityisesti Hämeenkangas-Niinisalon, Hietaharjankankaan, Pohjankankaan ja Kauraharjunkankaan pohjavesialueille. Pohjankankaan ampuma-alueen kokonaispinta-ala on lähes 10 000 ha, josta maalialuetta on reilut 2500 ha. Alueella harjoittelevat kenttätykistöjoukot, jalkaväkijoukot, panssarijoukot, ilmavoimat ja kansainväliset joukot. Alueella sijaitsee useita taisteluampuma-alueita ja maalialueita. Pohjankankaalla sijaitsee myös Satakunnan lennoston varalaskupaikka.  Varuskunnan ampumaradalla, polttonesteen jakelupaikalla, lentopaikalla ja Räjähdekeskuksen koeampumatoiminnalla on voimassa ympäristöluvat. Ampuma- ja harjoitusalueen ympäristölupahakemus on vireillä. Pohjavesialueiden tilaa seurataan säännöllisesti hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tutkimusten mukaan ampuma- ja harjoitusalueilta on löytynyt pieniä määriä räjähdysaineita ja niiden hajoamistuotteita sekä lievästi kohonneita typpiyhdisteiden pitoisuuksia. Pohjavedestä on seurattu myös mm. metalleja, mineraaliöljyjä, öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja,

Säkylän Huovinrinteellä kasarmi- ja harjoitusalueet sijoittuvat osittain Säkylänharjun-Virttaankankaan ja Honkalan pohjavesialueille. Varuskunnan useat pohjavedelle ja maaperälle riskiä aiheuttavat toiminnot kuten polttonesteiden jakelualueet ja helikopterikentät on sijoitettu pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesialueella sijaitsee mm. korjaamo- ja huoltorakennuksia, ajoharjoittelualue, ampumaratoja sekä panssariajoneuvo- ja sinkoammunta-alue. Ampumaradoilla ja raskaiden aseiden ampumavallilla on voimassa olevat ympäristöluvat. Pohjavesialueiden veden laatua seurataan hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti. Honkalan pohjavesialueella havaittiin vuonna 1998 suuria pitoisuuksia tri- ja tetrakloorieteeniä, jotka todettiin olevan peräisin varuskunnan pesulasta. Alueen maaperää on puhdistettu ja puhdistetaan edelleen sekä pohjaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.