15.2 Tilatavoitteet ja vesien tilan parantamistarpeet kaudella 2022–2027

Pintavesien tilatavoitteet määräytyvät pääosin arvioidun nykytilan suhteesta kunkin vesimuodostuman lähellä luonnontilaa arvioituun tilaan. Erinomaisessa ekologisessa tilassa olevien vesien tilatavoite on erinomainen ja hyvässä ekologisessa tilassa olevien vesimuodostumien tavoite on hyvä tila ja näiden turvaaminen. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesimuodostumien tilatavoite on hyvä saavutettavissa oleva tila. Hyvää huonommassa ekologisessa ja/tai kemiallisessa tilassa olevien muodostumien osalta tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen.

Toimenpideohjelma-alueen järvimuodostumista 59 (45 %), jokimuodostumista 83 (88 %) ja rannikkovesimuodostumista 76 (93 %) on tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa ekologisessa tilassa eli niissä on tarvetta ekologista tilaa parantaville vesienhoidon toimenpiteille. Lisäksi 13 järven, 4 jokimuodostuman ja 6 rannikkovesimuodostuman hyvä ekologinen tila on arvioitu olevan riskissä heikentyä ilman toimenpiteitä tai nykyisten toimenpiteiden tehostamista. Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on polybromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä johtuen huono. Suuressa osassa vesimuodostumia myös elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy. Muut kemialliseen tilaan vaikuttavat ympäristönlaatunormin ylitykset ovat yksittäisiä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueen pintavesien ekologisen tilan tavoitteet on esitetty taulukossa 15.3.

Taulukko 15.3. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumien tilatavoitteet ekologisen tilan osalta (vesimuodostumien lukumäärä).

Vesimuodostuma

Erinomaisen tilan säilyminen (lkm)

Hyvän tilan säilyminen

(lkm)

Hyvä tilan saavuttaminen (lkm)

Järvet

15

57

59

Joet

0

11

83

Rannikkovedet

0

6

76

Yhteensä

15

74

218

 

Pintavesien tilaa heikentäviä tekijöitä on arvioitu erikseen vesiin kohdistuvan kuormituksen, vesistörakentamisen, vedenoton ja muiden paineiden osalta. Samalla on arvioitu heikentävän tekijän vaikutuksia vesimuodostumaan. Arviointia varten on laadittu ohje (Merkittävien paineiden arviointi, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Kokonaisarvio pintavesien tilaa heikentävistä tekijöistä Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on esitetty taulukossa 15.4.

Taulukko 15.4. Merkittävät pintavesien tilaa heikentävät paineet Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella (lukumäärä ja % kaikista järvi-, joki- tai rannikkovesimuodostumista).

Merkittävä paine

Järvet

lkm

Järvet

%

Joet

lkm

Joet

%

Rannikkovedet

lkm

Rannikkovedet

%

Yhteensä lkm

Yhteensä

%

Hajakuormitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsätalous

32

24

26

28

3

4

61

20

Maatalous

70

53

86

91

59

72

215

70

Haja- ja loma-asutus

17

13

12

13

50

61

79

26

Hulevedet

0

0

0

0

10

12

10

3

Laskeuma

110

83

31

33

18

22

159

51

Muu hajakuormitus

0

0

0

0

26

32

26

8

Pistekuormitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdyskuntien jätevedet

2

2

14

15

21

26

37

12

Teollisuus

0

0

3

3

5

6

8

3

Kaivannaisteollisuus

0

0

1

1

0

0

1

< 1

Kalanviljely

0

0

0

0

14

17

14

5

Turvetuotanto

7

5

13

14

0

0

20

6

Kaatopaikat ja pilaantuneet alueet

0

0

1

1

0

0

1

< 1

Muu pistekuormitus

2

2

3

3

12

15

17

6

Hydro-morfologiset muutokset

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiset muutokset

2

2

7

7

0

0

9

3

Esteet ja padot

2

2

34

36

2

2

38

12

Morfologiset muutokset

1

1

33

35

19

23

53

17

Muut paineet

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaperän happamuus

0

0

9

10

1

1

10

3

Sisäinen kuormitus ja muu rehevöityminen

24

18

0

0

39

48

63

20

Vanha kuormitus tai pilaaminen

0

0

2

2

1

1

3

1