18.1 Kuuleminen

Vesienhoidon kolmannen kauden suunnittelun yhteydessä järjestettiin kuulemiskierroksia kahdesti. Vesienhoidon työohjelma, aikataulu sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset (2022–2027) olivat kuultavana 8.1. - 9.7.2018. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmaksi ja toimenpideohjelmaksi sekä ympäristöselostus olivat kuultavina 2.11.2020-14.5.2021. Samaan aikaan kuultiin myös tulvariskien hallintasuunnitelmista ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta (kuuleminen 1.2.-14.5.2021).

Molemmissa kuulemisissa kuulemisasiakirjat olivat kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon ja kuntien verkkosivuilla. Kuulemisista tiedotettiin mm. verkkosivujen, tiedotteiden ja ELYn uutiskirjeen kautta. Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta kuulemisen aikana verkossa lausuntopalvelu.fi kautta sekä sähköpostilla tai kirjeitse ELY-keskusten kirjaamoihin. Vuoden 2018 kuulemisessa oli käytössä myös sähköinen palautelomake verkossa.

Keskeisiltä alueellisilta ja valtakunnallisilta toimijoilta pyydettiin lausunnot. Myös yhteistyöryhmän edustajille ja varaedustajille toimitettiin lausuntopyynnöt. Vesienhoidon suunnittelun työohjelmaan, aikatauluun, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sekä vesienhoitoalueen keskeisiin kysymyksiin saatiin vesienhoitoalueella 77 lausuntoa. Lisäksi verkkokyselyyn vastasi vesienhoitoalueelta 28 henkilöä. Vesienhoitosuunnitelmasta ja toimenpideohjelmista saatiin lausuntoja vesienhoitoalueella yhteensä 121 taholta. Lisäksi YVA-yhteysviranomainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon läntisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman SOVA-menettelystä ja ympäristöselostuksesta. Kuulemispalautteiden yhteenvedot molempien kuulemisten osalta löytyvät vesienhoitoalueen verkkosivuilta.

Palautetta on käsitelty molempien kuulemisten osalta tarkemmin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Kuulemispalautteet on otettu huomioon vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa laadittaessa ja viimeisteltäessä.