8.2 Pohjavesien seurantaohjelma Lounais-Suomessa 

Pohjaveden laatu Lounais-Suomessa on yleisesti ottaen hyvä, mutta luontaisesti pohjaveden laatua heikentävät maa- ja kallioperästä liukenevat aineet, kuten rauta ja mangaani. Rannikon ja sisämaan välillä on eroja mm. suolaisen meriveden takia. Useilla alueilla pohjavesi on myös melko hapanta ja pehmeää, joten osalla vesilaitoksia vesi alkaloidaan alhaisen pH:n takia. Vakka-Suomen ja Rauman seudulla on ongelmana rapakiveen liittyvä pohjaveden korkea fluoridi- ja alumiinipitoisuus. Alumiini aiheuttaa saostumia vesijohtoverkostoon ja lisää pistekorroosiota. Alumiinia esiintyy myös alueilla, joissa harjuaines on yhteydessä alunasaveen. Alhainen pH lisää alumiinin liukenemista, joten maaperän happamoituminen lisää ongelmaa 

Vesienhoitolain edellyttämät seurantaohjelmat ovat olleet käynnissä vuodesta 2007. Seurantapaikat ovat havaintopaikkoja, joiden tuloksia on käytetty pohjavesialueiden tilaluokituksessa. Seurantaa on yhteensä 120 pohjavesialueella, osalla pohjavesialueista on sekä kemiallisen tilan että määrällisen tilan seurantaa (taulukko 8.1, kuva 8.1) ja kullakin pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia seurantapaikkoja. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on 66 pohjavesialuetta, joilta on kerätty perusseurannan vedenlaatutietoa kemiallisen tilan luokitteluun. Toiminnallista seurantaa on tehty 59 pohjavesialueella ja pohjavesialueita, joissa on tehty sekä perus- että toiminnallista seurantaa, on 38 kappaletta. Määrällisen tilan seurannan osalta luokittelussa on käytetty 102 pohjavesialueen tietoja (kuva 8.1).

Tarkemmat tiedot seurantapaikoista ja seurattavista muuttujista on tallennettu ympäristöhallinnon tietojärjestelmään (HERTTA, Pohjavedet, Seuranta-asemat). Tietoihin voi tutustua ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelussa (www.syke.fi/avointieto).

Taulukko 8.1. Pohjavesien seurantaohjelma Lounais-Suomessa.

Pohjavesialue 

(kpl)

Määrällinen tila 

102

Kemiallinen tila, perusseuranta 

66

Kemiallinen tila, toiminnallinen seuranta 

59

 

Kartta

Kuva 8.1. Pohjavesien seurantaohjelmaan sisältyy seurantaa yhteensä 120 pohjavesialueella.