6.3 Lounais-Suomen pohjavedet

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on kaikkiaan 254 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1- ja 1E-luokka) pohjavesialueita on 146 kpl ja vedenhankintaan soveltuvia (2- ja 2E-luokka) pohjavesialueita on 103 kpl. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on viisi E-luokkaan luokiteltua pohjavesialuetta (taulukko 6.1). Edelliseen suunnittelukauteen verrattuna luokiteltujen pohjavesialueiden määrä on vähentynyt parilla kymmenellä, mikä johtuu pohjavesialueluokituksen tarkistuksista. 

Taulukko 6.1. Pohjavesialueet luokittain sekä muodostuvan pohjaveden määrä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (lähde: Hertta-rekisteri 7/2020, Maanmittauslaitos 1.1.2020).

  Maakunta 

Pohjavesialueluokka 

Pinta-ala km2 

Osuus maapinta-alasta (%) 

Muodostuvan pohjaveden määrä m3/vrk 

 

1E 

2E 

Yht. 

Varsinais-Suomi 

78 

16 

53 

16 

167 

362,6 

3,4 

158 075 

Satakunta 

46 

32 

87 

419,0 

5,4 

214 760 

yhteensä 

124 

22 

85 

18 

254 

781,6 

4,2 

372 835 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti ja sijaitsevat asutuksen ja vedenkäytön kannalta pääsääntöisesti epäedullisesti. Merkittävimmät pohjavesivarat keskittyvät suurimmille harjujaksoille, joita ovat Porin – Virttaankankaan – Koski Tl:n harjujakso, Noormarkun – Kokemäen – Huittisten harjujakso, Pyhärannan – Laitilan – Turun harjujakso, Hämeenkankaan – Pohjankankaan saumamuodostumat sekä kolmas Salpausselkä ja siihen liittyvät Kiikalan deltat. Muut pohjavesialueet ovat pääosin pienehköjä pitkittäisharjuja tai rantavoimien muokkaamia moreenimuodostumia. Turun saariston alueella, jossa ei ole harjujaksoja, pohjavesivarat ovat vähäiset.