7. Pohjavettä kuormittava toiminta

Lounais-Suomessa pohjavedet ovat edelleen pääosin hyvälaatuisia. Pohjaveden laadussa on kuitenkin havaittu monella alueella ihmisen toiminnoista aiheutuneita muutoksia eikä pohjaveden likaantumistapauksiltakaan ole vältytty. Pohjavedestä on tavattu muun muassa öljyhiilivetyjä, liuottimia ja kasvinsuojeluaineita. Pohjavesialueille on sijoittunut monia pohjaveden tilaa uhkaavia toimintoja kuten asutuskeskuksia, teollisuuslaitoksia ja yrityksiä sekä merkittäviä liikenneväyliä. Pohjaveden tilaa vaarantaa lisäksi maaseutuelinkeinot ja maa-ainestenotto.

Keskeiset kysymykset liittyvät pohjavesien kemikalisoitumisen estämiseen ja kemiallisen tilan hyvänä säilymiseen. Pohjaveden pilaantuminen on ongelmallista, koska luontainen puhdistuminen on erittäin hidasta ja kunnostaminen kallista. Tärkeimpinä pohjavesien hoitokohteina ovat 1-luokan pohjavesialueet, pohjavedet on turvattava yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankintakäyttöä varten. 

Vaikka Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella pohjavesialueet ovat määrällisesti hyvässä tilassa, usealla vedenottamolla on kuitenkin muodostuvan pohjaveden määrään nähden liian suuren vedenottomäärän mahdollistava lupa. Pohjavesien määrää saattaa uhata lisäksi ojitus ja muu siihen verrattava kuivatus. Pohjaveden määrälliseen tilaan vaikuttava toiminto voi vaikuttaa heikentävästi pohjavedestä riippuvaisiin ekosysteemeihin esim. lähteisiin ja lähdesoihin.