5.1 Talousveden ottoon käytettävät vedet 

Lounais-Suomen alueella jaettiin talousvettä vuoden 2019 aikana noin 53 milj. m³ eli noin 145 000 m³ vuorokaudessa ja tästä vedestä pintavettä oli 13 %, pohjavettä 35 % ja tekopohjavettä 52 %. Pohjavedestä pääosa on peräisin maaperästä, vain muutamat pienet vesihuoltolaitokset käyttävät vedenhankinnassaan kalliopohjavettä. Suurin pohjavedenottaja on Salon Vesi, joka pumppaa vettä yhteensä yli 8 500 m³ päivässä noin 30 pohjavedenottamoltaan, jotka sijaitsevat pienillä pohjavesialueilla Salon alueella. Satakunnassa suurin pohjavedenottaja on Kankaanpään kaupunki, joka ottaa pohjavettä noin 4 200 m³ päivässä Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueelta. Lounais-Suomessa on kolme tekopohjavesilaitosta: Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesilaitos Virttaankankaalla (ottolupa 105 000 m³/vrk), Porin kaupungin tekopohjavesilaitos Harjakankaalla (ottolupa 40 000 m³/vrk) ja Euran kunnan Lohiluoman tekopohjavedenottamo (ottolupa 5000 m³/vrk).

Suurehkoja pintavesilaitoksia on Lounais-Suomessa enää kaksi: Varsinais-Suomessa toimii Uudenkaupungin vesilaitos ja Satakunnassa Rauman Vesi, joka ottaa raakaveden pääosin Eurajoesta sekä Lapinjoesta. Muita vedenhankinnan kannalta tärkeitä pintavesiä ovat Kokemäenjoki, Joutsijärvi (Tuurujärvi) ja Pyhäjärvi, jotka toimivat Turun seudun, Porin ja Euran tekopohjavesilaitosten raakavesilähteinä. Turun Halisten pintavesilaitos ja Porin Lukkarinsannan pintavesilaitos toimivat täysmittakaavaisina varalaitoksina. Saaristossa on lisäksi muutamia pieniä käänteisosmoosilaitoksia, jotka ottavat raakavetensä merestä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella erityisiin alueisiin lukeutuvat kaikki alueen 146 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (kuva 6.1) sekä pintavesilaitosten vedenottovesistöt. Tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista vedenottamoista, vedenottoluvista ja vedenottomääristä on tallennettu vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI). Vedenotossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vesienhoidon suunnittelukierrokseen verrattuna.