11.2 Sektorikohtaiset toimenpiteet Lounais-Suomessa vuosille 2022–2027

Tässä toimenpideohjelmassa on käsitelty vain niiden sektoreiden toimenpiteet, joille on esitetty toimenpiteitä vuosille 2022–2027. Kaikki kolmannella suunnittelukaudella käytössä olleet pohjavesien toimenpiteet on esitetty liitteessä 2.

Ennakoiva pohjaveden suojelu, mm. pohjavesien laadun seurannan tehostaminen, on ensiarvoinen toimenpide pohjavesien hyvän tilan säilyttämiseksi. Pohjavesien suojelunäkökohdat onkin huomioitava etenkin maankäytön suunnittelussa. Riskikohteiden sijoittaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle sekä jo todettujen riskikohteiden poistaminen pohjavesialueilta vähentävät pohjavesiin kohdistuvaa kuormitusta. Riskinalaisille pohjavesialueille ja vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille on laadittu ja tullaan laatimaan suojelusuunnitelmia, joissa esitetyt toimenpiteet tulee panna toimeen tehokkaasti ja toimenpiteiden toteutumista tulee myös aktiivisesti seurata.

Tietopohja tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tulee nostaa riittävälle tasolle selvittämällä pohjavesimuodostumien rakennetta ja mallintamalla pohjaveden virtauskuvaa. Pohjavesiseurantaa tulee lisätä ja tietojärjestelmien toimivuutta kehittää. Nämä ovat esillä etenkin pohjavesien ohjauskeinoissa (liite 3).