10.2 Tilatavoitteet ja vesien tilan parantamistarpeet 2022–2027

Vesienhoidon tavoitteena on hyvässä tilassa olevien pohjavesialueiden hyvän tilan turvaaminen ja parantaa pohjavesialueen tilaa niillä pohjavesialueella, jotka ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Kolmannella suunnittelukaudella hyvän tilan saavuttaminen edellyttää pohjavesien suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä viidellä huonossa kemiallisessa tilassa olevalla pohjavesialueella. Toimenpiteitä täytyy näiden lisäksi kohdistaa myös hyvässä tilassa oleville 40 riskipohjavesialueelle, joilla on havaittavissa selviä ihmistoiminnasta aiheutuvia heikentäviä vaikutuksia, sekä 15 selvityskohteelle, joilla on tunnistettu olevan pohjaveden tilaa uhkaavia tekijöitä. Selvityskohteiden laatutietojen täydentämisen myötä saattaa ilmetä uusia riskipohjavesialueita, joilla kemiallinen tila ei ole hyvä. Selvityskohteiden siirtyessä riskipohjavesialueiksi tulee esittää lisätoimenpiteitä ja arvioida tarkemmin toimenpiteiden riittävyys hyvän tilan saavuttamiseksi.

Ympäristötavoitteiden saavuttamista ja tilatavoitteiden alentamista käsitellään kappaleessa 17.4. Tarkastelussa huomioidaan tässä toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioidut vaikutukset tulevan hoitokauden aikana. Suunnittelussa lähtökohtana oli mitoittaa ja kohdentaa toimenpiteet siten, että vesienhoidon tilatavoitteen saavuttaminen on mahdollista vuoteen 2027 mennessä.

Taulukko 10.2. Pohjavesimuodostumien tilatavoitteet riskialueiksi nimetyillä pohjavesialueilla.

Ympäristötavoite

Pohjavesialueiden lukumäärä (kpl)

Hyvän kemiallisen tilan säilyttäminen

40

Hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen

5